naphat84

สืบสานพระเพณีสงกรานต์ 2560

18 เมษายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ – คณาจารย์และนักศึกษาร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ด้วยการรดน้ำดำหัวขอพรจากคณาจารย์อาวุโส ณ ห้องประชุมชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559

13 มีนาคม 2560 ตึกคณะสัตวแพทยศาตร์ ห้อง 424 – คณะสัตวแพทยศาตร์ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ. น.สพ. ดร.กัมพล แก้วเกษ จากคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัลมหิดล อ. นพ.อนุเทพ บูรมิ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ รศ. สพ.ญ. ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาตร์ มทร.ตะวันออก ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาเพื่อให้มีทักษะ Critical Thinking & Problem Solving โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์จำนวนมาก เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

11-12 มีนาคม 2560 – คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก , ว่าที่บัณฑิตได้ถ่ายรูปหมู่คณะกับคณาจารย์และร่วมกล่าวปฏิญญาด้วยกัน ก่อนจบพิธีการทั้งหมดด้วยบรรยากาศการร่วมแสดงความยินดีจากน้องๆ นักศึกษาปัจจุบัน ที่บริเวณโถงกลางอาคารสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

สัมมนาสัญจร ครั้งที่ ๓

26 ธันวาคม 2559 – ห้องประชุม ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก – คณะอนุกรรมการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน สัตวแพทยสภา ประกอบด้วย รศ.น.สพ.ดร.ชัยณรงค์ โลหชิต รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณดา สุจริต ผศ.น.สพ.ดร.วุฒิชัย กลมเกลียว และ ผศ.สพ.ญ.ดร.วรา พานิชเกรียงไกร ร่วมเป็นวิทยากรในงาน “สัมมนาสัญจร ครั้งที่ ๓” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ถึงสาเหตุที่ต้องมีการสอบ สอบเรื่องอะไร เตรียมตัวอย่างไร ตลอดจนขั้นตอนการสมัครสอบ โดยในงานได้รับความสนใจจากนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าจำนวนมาก เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม ดร.ชัยวัฒน์ เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

พิธีซ้อมว่าที่บัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

1-2 กันยายน 2559 – คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก , คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับเกียรติจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ นายสัตวแพทย์จำเรือง พานเพียรศิลป์ ร่วมแสดงความยินดี และกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาและว่าที่บัณฑิตรุ่นที่ 1 ของคณะ นอกจากนี้ ว่าที่บัณฑิตได้ถ่ายรูปหมู่คณะกับคณาจารย์และร่วมกล่าวปฏิญญาด้วยกัน ก่อนจบพิธีการทั้งหมดด้วยบรรยากาศการร่วมแสดงความยินดีจากน้องๆ นักศึกษาปัจจุบัน ที่บริเวณโถงกลางอาคารสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

พิธีบายศรีนักศึกษาใหม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ปีการศึกษา 2559

29 สิงหาคม 2559 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

1 2 3 8
Copyright © 2018. All rights reserved.