titinan

โครงการ สืบสานประเพณีอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำเป็นต้องใช้สัตว์ทดลอง เช่น โค ม้า สุกร สุนัขและหนู และบางครั้งจำเป็นต้องทำเมตตาพิฆาตกับสัตว์เหล่านั้น โดยเฉพาะสุนัขมักถูกใช้เป็นต้นแบบสำหรับการเรียนการสอนด้านกายวิภาคศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาจึงเรียกสัตว์เหล่านี้ซึ่งอุทิศร่างกายให้กับการเรียนการสอนว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ ดังนั้นเพื่อการรำลึกถึงบุญคุณของสัตว์เหล่านั้น จึงมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ 1. เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตอาจารย์ใหญ่ 2. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา ประโยชน์ที่ได้รับ เน้นให้นักศึกษา และบุคลากรภายในคณะฯ ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตอาจารย์ใหญ่ และมีจิตสำนึกในด้านจรรยาบรรณต่อการใช้สัตว์เลี้ยง และสัตว์ทดลองที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในงานการเรียนการสอน และงานวิจัย ฯลฯ

โครงการ อบรมส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 11พฤศจิกายน พ.ศ. 2557ณ ห้องประชุมคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

ในสภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันในด้านต่างๆเกิดขึ้นสูงมาก ทำให้คุณธรรมของมนุษย์ลดน้อยลง มักคิดคำนึงถึงตนเองเป็นส่วนใหญ่ วิชาชีพทางด้านสัตวแพทย์เป็นวิชาชีพที่ต้องการคนที่มีจิตใจเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย การที่ได้รับการอบรมบ่มนิสัย ตลอดจนการฝึกจิตเป็นปัจจัยหนึ่ง ซึ่งสามารถช่วยให้บุคลากรและนักศึกษาสัตวแพทย์ตระหนักถึงความมีคุณธรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาสัตวแพทย์นำหลักธรรมและคุณธรรมใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โครงการอบรมส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นโครงการที่มีประโยชน์ ทำให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับความรู้และนำหลักธรรมและคุณธรรมใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมรดน้ำ-ดำหัว วันสงกรานต์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วันที่ 10 เมษายน 2558

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการรดน้ำ ดำหัว -เป็นการแสดงความเคารพต่อคณาจารย์ และบุคลากรในคณะ -เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อย และเพื่อขอโทษขออภัยในปีที่ผ่านมา ที่ผู้น้อยอาจจะเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะ
ต่อหน้าหรือว่าลับหลังก็ตาม รวมถึงเป็นการขอพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดปี

โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี -เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงและการจัดการไก่พื้นเมืองเพื่อเป็นการอนุรักษ์ และ รักษาสายพันธุ์ -ทราบเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไก่ชนเบื้องต้น และการดูแลสุขภาพไก่ชนด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน – ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพในไก่ชน ทำให้เห็นคุณค่าของไก่ชน และคุณค่าของการดูแลสัตว์ รวมทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่ประเพณีการชนไก่

ประชาสัมพันธ์โครงการแพะเนื้อ ณ เกษตรบางพระ 58

ประชาสัมพันธ์โครงการครับ . สำหรับงานแพะเนื้อ ณ เกษตรบางพระ 58 จะจัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ บริเวณ ลานเอนกประสงค์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรชาติ กิจกรรมหลักภายในงาน คือการประกวดแพะเนื้อ มีทั้งสิ้น 4 ประเภท คือ เพศผู้-เมีย ผลัดฟัน 1-2 คู่ และ เพศผู้-เมีย ผลัดฟัน 3 คู่ขึ้นไป ขอเชิญชวนเกษตรกร และประชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ส่งแพะเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ เกียรติบัตรรังรอง ติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ครับ . งานนี้จัดโดย นักศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี -เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงและการจัดการไก่พื้นเมืองเพื่อเป็นการอนุรักษ์ และ รักษาสายพันธุ์ -ทราบเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไก่ชนเบื้องต้น และการดูแลสุขภาพไก่ชนด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน – ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพในไก่ชน ทำให้เห็นคุณค่าของไก่ชน และคุณค่าของการดูแลสัตว์ รวมทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่ประเพณีการชนไก่

การประเมินคณะสัตวแพทยศาสตร์ในระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ผ่านการประเมินครั้งที่ 6 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ผศ.ดร.อนุชา จุลกะเสวี รองอธิการบดี ผศ.คมเดือน โพธิสุวรรณ รองอธิการบดี รศ.สพ.ญ.ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้การต้อนรับคณะทำงานพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบัน จากสำนักงานสัตวแพทยสภา และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เข้าตรวจประเมินเพื่อการรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 6 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการตรวจตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยประกาศสัตวแพทยสภาที่ 7/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยคณะทำงานฯ ได้ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสถานที่จริง ตรวจการจัดการเรียนการสอน ตรวจห้องปฏิบัติการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละรายวิชา ตรวจการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสัตว์และหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ พร้อมทั้งสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการประเมินคณะสัตวแพทยศาสตร์ในระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ผ่านการประเมินครั้งที่ 6 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2557

วันสำคัญของไทย

วันจักรี วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายน หมายถึง วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ พระปฐมบรมราชวงศ์จักรี เสด็จกรีฑาทัพถึงพระนคร และทรงรับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติดำรงราชอาณาจักรสยามประเทศเป็นวัน แรก ตลอดพระชนมชีพของรัชกาลที่ 1 ต้องทรงออกศึกใหญ่เพื่อกอบกู้อิสรภาพถึง 11 ครั้ง โดยทรงเป็นแม่ทัพถึง 10 ครั้ง และทรงร่วมกับพระเจ้ากรุงธนบุรี 1 ครั้ง และเมื่อทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้ว ยังต้องออกศึกเพื่อปกป้องอิสรภาพของชาติไทยอีกถึง 7 ครั้ง นับว่าพระองค์ทรงเป็นพระกษัตริย์ยอดนักรบที่ยิ่งใหญ่และเก่งกล้าสามารถยิ่ง วันฉัตรมงคล วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม คือวันรำลึกถึงวันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบันได้ทรงกระทำพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 และทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” (ซึ่ง ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 เมื่อพระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อจากพระบรมเชษฐาธิราชรัชกาลที่ 8 นั้น ยังไม่ได้ทรงกระทำพิธีบรมราชาภิเษก […]

1 2 3 5
Copyright © 2018. All rights reserved.