Nhatai Ngamdee

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562  คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  ฤกษ์อำนวยโชค คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะสัตวแพทยศาสตร์กับผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้   ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล  เยื้องกลาง  เป็นประธานกรรมการตรวจ  นางสาวธนิตชยา พุทธมี  นางสาวนัจภัค  สุขสวัสดิ์ เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้  

การแข่งขัน King’s Cup Thailand Endurance Championship 2019

ส.พญ.วีณา  จูงพันธ์ และ น.สพ.ปองพล  ทองเสงี่ยม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำนักศึกษาเข้าช่วยปฏิบัติงาน ในการแข่งขัน King’s Cup Thailand Endurace Championship 2019   ณ สโมสรไทยโปโล แอนด์ อีเควสเที

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๑

1 2
Copyright © 2018. All rights reserved.