Nhatai Ngamdee

“ราชมงคลบูรพาอธิฐาน”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตบางพระ ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ “ราชมงคบูรพาอธิษฐาน”  ในวันจันทรที่ ๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สระน้ำหน้าอาคารสรรพวิชญ์บริการ   ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ส่งนางสาวพิมพ์พิเชชา  วรรณรัตน์  นักศึกษาชั้นปีที่ ๑  สาขาสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ  ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนและนางนพมาศประจำปี ๒๕๖๒

รายละเอียดการรับนักศึกษาใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์

รายละเอียดการรับนักศึกษาใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สามารถสแกน QR Code หรือสอบถามเจ้าหน้าที่่ฝ่ายวิชาการคณะ คุณยุวลักษณ์  เชื้อเงิน ผ่าน https://www.facebook.com/yuvalak.changran?hc_location=ufi

ประชุมเตรียมความพร้อมงานเกษตรบางพระแฟร์ ปี 2563

รศ.น.สพ.วรวุฒิ  ฤกษ์อำนวยโชค  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมประชุมกับกับผู้บริหารบริษัท CPF  คุณฐปกรณ์  จำนงรัตน์ ตำแหน่ง Vice Preident คุณกัญฉกร  โสภาดา  ตำแหน่ง Assistant Vice President และคุณชุติมา  จิตต์ภักดี  ตำแหน่ง General Manager เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ ปี 2563  “เกษตรดิจิทัล” (Digital Agriculture)  ณ ห้องประชุม 424  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

โครงการ VET TO TOWN

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดโครงการ VET TO TOWN  เนื่องในวันพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562  ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  โดยในงานได้จัดให้มีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เรื่องน่ารู้ของเจ้าสี่ขากับโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้” โดยวิทยากร น.สพ. โฆษิต  นันทิยะกุล  จากคลีนิกบ้านหมอสัตว์  สพ.ญ.เบญญาภา  ฉายโฉม และ น.สพ.ทรงวุฒิ  เกลาเกลี้ยง จากโรงพยาบาลสัตว์ มาบตาพุดสัตวแพทย์  นอกจากนี้ยังมี  “Dog show” จากศูนย์กายภาพและฝึกสุนัขโรงพยาบาลเนินพลับหวาน และการประกวดภาพถ่ายของนักศึกษา

บริการวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 12  กันยายน 2562  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และเทศบาลแสนสุข ดำเนินการทำหมันสุนัขจรจัด ภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา

ปฎิทิน TCAS ปี 63

ปฎิทิน TCAS ปี 63  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทตโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับในรอบที่ 2  รอบโควต้า จำนวน 6 ที่นั่ง  

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562  คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  ฤกษ์อำนวยโชค คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะสัตวแพทยศาสตร์กับผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้   ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล  เยื้องกลาง  เป็นประธานกรรมการตรวจ  นางสาวธนิตชยา พุทธมี  นางสาวนัจภัค  สุขสวัสดิ์ เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้  

การแข่งขัน King’s Cup Thailand Endurance Championship 2019

ส.พญ.วีณา  จูงพันธ์ และ น.สพ.ปองพล  ทองเสงี่ยม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำนักศึกษาเข้าช่วยปฏิบัติงาน ในการแข่งขัน King’s Cup Thailand Endurace Championship 2019   ณ สโมสรไทยโปโล แอนด์ อีเควสเที

1 2
Copyright © 2018. All rights reserved.