สัมมนาสัญจร ครั้งที่ ๓

26 ธันวาคม 2559 – ห้องประชุม ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก – คณะอนุกรรมการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน สัตวแพทยสภา ประกอบด้วย รศ.น.สพ.ดร.ชัยณรงค์ โลหชิต รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณดา สุจริต ผศ.น.สพ.ดร.วุฒิชัย กลมเกลียว และ ผศ.สพ.ญ.ดร.วรา พานิชเกรียงไกร ร่วมเป็นวิทยากรในงาน “สัมมนาสัญจร ครั้งที่ ๓” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ถึงสาเหตุที่ต้องมีการสอบ สอบเรื่องอะไร เตรียมตัวอย่างไร ตลอดจนขั้นตอนการสมัครสอบ โดยในงานได้รับความสนใจจากนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าจำนวนมาก เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

ประกาศเกี่ยวกับกำหนดการและขั้นตอนการสมัครสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2559

ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (สอบใบประกอบฯ) – กำหนดการ – ขั้นตอนการสมัคร นักศึกษารุ่น 1 สามารถสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1 (12 มิถุนายน 2559) ส่วนนักศึกษารุ่น 2 และ 3 คาดว่าน่าจะได้สอบประเมินฯ ในครั้งที่ 2 (15 มกราคม 2560) ครับ คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF file)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก ได้รับการรับรองปริญญาจากสัตวแพทยสภาแล้ว

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก ได้รับการรับรองปริญญาจากสัตวแพทยสภาแล้ว โดยได้รับการรับรองเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านการสัตวแพทย์เป็นสถาบันที่ 8 ของไทย จากที่ทางคณะฯ ได้นำเสนอข่าวการเข้าตรวจประเมินแบบตลอดหลักสูตรไปแล้วเมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 ไปแล้วนั้น (อ่านข่าวเก่าได้ที่นี่) ความคืบหน้าล่าสุดจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา มีมติให้ประกาศรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) ของคณะฯ อย่างเป็นทางการ และได้ประกาศลงเว็บไซต์ของสัตวแพทย์สภาเอง โดยคณะฯ นับเป็นสถาบันการศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร์ลำดับที่ 8 ของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ทางคณะผ่านการรับรองอย่างมีเงื่อนไข 7 ประการดังนี้ 1. สถาบันการศึกษาต้องส่งชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 และส่งเพิ่มเติมได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษานั้น 2. สถาบันการศึกษาส่งผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระหว่างปีการศึกษาที่ล่วงมาแล้วคือ ส.ค.-ก.ค. ของทุกปี 3. สถาบันการศึกษาส่ง ประมวลรายวิชา (course syllabus) ทุกรายวิชาที่จะสอนในแต่ละภาคการศึกษาก่อนทำการสอน 1 ภาคการศึกษา […]

คณะสัตวแพทยสภาเข้ารับการตรวจประเมินแบบ 5 ปีการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้ารับการตรวจประเมินจากสัตวแพทยสภาแบบ 5 ปี ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 สำหรับรายละเอียดผลการประเมิน ทางคณะจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่

การประเมินคณะสัตวแพทยศาสตร์ในระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ผ่านการประเมินครั้งที่ 6 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ผศ.ดร.อนุชา จุลกะเสวี รองอธิการบดี ผศ.คมเดือน โพธิสุวรรณ รองอธิการบดี รศ.สพ.ญ.ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้การต้อนรับคณะทำงานพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบัน จากสำนักงานสัตวแพทยสภา และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เข้าตรวจประเมินเพื่อการรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 6 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการตรวจตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยประกาศสัตวแพทยสภาที่ 7/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยคณะทำงานฯ ได้ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสถานที่จริง ตรวจการจัดการเรียนการสอน ตรวจห้องปฏิบัติการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละรายวิชา ตรวจการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสัตว์และหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ พร้อมทั้งสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการประเมินคณะสัตวแพทยศาสตร์ในระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ผ่านการประเมินครั้งที่ 6 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2557