การจัดการความรู้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ศ. สพ.ญ. ดร.อัจริยา ไศละสูต หัวหน้าศูนย์มะเร็งในสัตว์ ในศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนและการบริการด้านสัตว์เลี้ยงคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ ผศ. สพ.ญ.ยุวดี คงภิรมย์ชื่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และแนวนโยบายการวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และบุคลากรจำนวนมาก

กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559

13 มีนาคม 2560 ตึกคณะสัตวแพทยศาตร์ ห้อง 424 – คณะสัตวแพทยศาตร์ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ. น.สพ. ดร.กัมพล แก้วเกษ จากคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัลมหิดล อ. นพ.อนุเทพ บูรมิ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ รศ. สพ.ญ. ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาตร์ มทร.ตะวันออก ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาเพื่อให้มีทักษะ Critical Thinking & Problem Solving โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์จำนวนมาก เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 การตรวจวินิจฉัยโรคช่องท้องอักเสบติดต่อในแมวด้วยวิธี rivalta test

The rivalta test in diagnosis of effusive feline infectious peritonitis (FIP) การตรวจวินิจฉัยโรคช่องท้องอักเสบติดต่อในแมวด้วยวิธี rivalta test feline infectious peritonitis (FIP) คือโรคช่องท้องอักเสบติดต่อในแมว เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงและรักษาไม่หายขาด มีอัตราการตายสูง การรักษายังไม่มีวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพเพียงแต่รักษาตามอาการ ป้องกันโดยการทำวัคซีนและไม่เลี้ยงแมวร่วมกันอย่างหนาแน่น โรคช่องท้องอักเสบติดต่อเป็นเชื้อไวรัสที่เกิดจาก feline coronavirus (FCoV) ซึ่งจะพบมากในลูกแมวอายุ 2 เดือนถึง 2 ปีหรือในแมวที่อายุแก่กว่า 10 ปีขึ้นไป รวมทั้งแมวที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น โดยเชื้อจะแพร่กระจายผ่านอุจจาระและได้รับเชื้อโดยการกินหรือสูดดมเข้าไป ส่วนสารคัดหลั่งอื่นๆที่พบได้ ก็เช่น ปัสสาวะ น้ำลาย น้ำตา และชามน้ำ ชามอาหารกระบะทรายที่ใช้ร่วมกัน เป็นต้น หลังจากได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย เชื้อก็จะมีการเจริญแบ่งตัวเพิ่มจำนวนในระบบทางเดินหายใจ หลังจากนั้นก็จะเข้าไปที่ลำไส้เล็กทำให้มีอาการท้องเสีย ถ้าร่างกายมีการสร้างภูมิคุ้มกันเพียงพอก็จะหายเป็นปกติได้เอง แต่จะมีบางส่วนที่ไวรัสจะพัฒนาตัวเองและแสดงอาการช่องท้องอักเสบตามมาได้ อาการที่พบจะมี 2 แบบ คือ Wet form […]

การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 – การตายของลูกสุกร: ผลจากการทำวัคซีนเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสและลำดับท้องของแม่สุกร

การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 การตายของลูกสุกร: ผลจากการทำวัคซีนเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสและลำดับท้องของแม่สุกร เอมอร โอฬารรัตน์มณี1 เผด็จ ธรรมรักษ์2             1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก             2 ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดมุ่งหมายโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมการผลิตสุกรคือการทำให้มีจำนวนลูกสุกรหย่านมต่อแม่ต่อปีสูงที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลายๆ ปัจจัยส่งผลต่อการลดลงของจำนวนลูกหย่านมต่อแม่ต่อปี เช่นการเพิ่มขึ้นของระยะเลี้ยงลูก การเพิ่มขึ้นของระยะวันสูญเสีย จำนวนลูกแรกเกิดต่ำ และอัตราการตายก่อนหย่านมที่สูง ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยประสบกับปัญหาลูกสุกรตายค่อนข้างมาก ทำให้จำนวนลูกสุกรหย่านมต่อแม่ต่อปีได้น้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในทุกภาคของประเทศ และการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในประเทศไทยมีการรายงานมานานเกือบ 20 ปีแล้ว ซึ่งในปัจจุบันก็ยังพบการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในประเทศไทยอยู่ในสัดส่วนที่สูง โดยฟาร์มสุกรอุตสาหกรรมในประเทศไทยประมาณ 90% เป็นฟาร์มที่มีการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอส โรคพีอาร์อาร์เอสในสุกร นับเป็นโรคที่มีความสำคัญมากในวงการอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรทั่วโลก สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสซึ่งเป็นเชื้อไวรัสชนิดอาร์เอ็นเอไวรัส อาการของการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในสุกรหลักๆ ที่พบคือ อัตราการกลับสัดสูง อัตราการแท้งสูง เปอร์เซ็นต์ลูกสุกรตายแรกคลอดและลูกมัมมี่ต่อครอกสูง และลูกสุกรอ่อนแอแรกเกิดสูงซึ่งจะนำไปสู่อัตราการตายของลูกสุกรก่อนหย่านมสูงขึ้นด้วย โดยทั่วไป อัตราการตายก่อนหย่านมจะอยู่ที่ประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์ แต่ฟาร์มสุกรที่มีการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสอาจพบอัตราการตายก่อนหย่านมสูงถึง 60 เปอร์เซ็นต์ […]

Copyright © 2018. All rights reserved.