รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมค่ายวิชาการ ด้านการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุนย์และองค์การ

– ดาวโหลดกำหนดการ ค่ายวิชาการการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์และองค์การ

ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดกำหนดการ  และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ( อ.ธนิดา )

Copyright © 2018. All rights reserved.