แบบฟอร์มรายงานผลการฝึกงานClinical Practice Report

สำหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ในรายวิชาคลินิกปฏิบัติ ขอให้ดาวน์โหลด “แบบฟอร์มรายงานผลการฝึกงาน” เพื่อกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งคืนให้อาจารย์ที่รับผิดชอบภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังการฝึกงานpdf-icon(2)
แบบฟอร์มรายงานผลการฝึกงาน

Copyright © 2018. All rights reserved.