คณะสัตวแพทยสภาเข้ารับการตรวจประเมินแบบ 5 ปีการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้ารับการตรวจประเมินจากสัตวแพทยสภาแบบ 5 ปี ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558

สำหรับรายละเอียดผลการประเมิน ทางคณะจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

Copyright © 2018. All rights reserved.