คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก ได้รับการรับรองปริญญาจากสัตวแพทยสภาแล้ว

จากที่ทางคณะฯ ได้นำเสนอข่าวการเข้าตรวจประเมินแบบตลอดหลักสูตรไปแล้วเมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 ไปแล้วนั้น (อ่านข่าวเก่าได้ที่นี่) ความคืบหน้าล่าสุดจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา มีมติให้ประกาศรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) ของคณะฯ อย่างเป็นทางการ และได้ประกาศลงเว็บไซต์ของสัตวแพทย์สภาเอง โดยคณะฯ นับเป็นสถาบันการศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร์ลำดับที่ 8 ของประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ทางคณะผ่านการรับรองอย่างมีเงื่อนไข 7 ประการดังนี้
1. สถาบันการศึกษาต้องส่งชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 และส่งเพิ่มเติมได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษานั้น
2. สถาบันการศึกษาส่งผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระหว่างปีการศึกษาที่ล่วงมาแล้วคือ ส.ค.-ก.ค. ของทุกปี
3. สถาบันการศึกษาส่ง ประมวลรายวิชา (course syllabus) ทุกรายวิชาที่จะสอนในแต่ละภาคการศึกษาก่อนทำการสอน 1 ภาคการศึกษา
4. ให้สถาบันการศึกษารายงานจำนวนสัตว์ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน และจำนวนตัวอย่างโดยหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ในปีการศึกษาที่ล่วงมาแล้วคือ ส.ค.-ก.ค. ของทุกปีเพื่อแจ้งให้สัตวแพทยสภาทราบ
5. ให้สถาบันการศึกษาปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ และแจ้งให้สัตวแพทยสภาทราบทุกปีการศึกษา
6. โรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัยมีจำนวนสัตว์ป่วยน้อยให้สถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่สัตวแพทยสภารับรอง เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสฝึกงาน และให้ส่งสำเนาเอกสารความร่วมมือให้สัตวแพทยสภาทราบ
7. คณะทำงานพิจารณาหลักสูตรและสถาบันจะไปตรวจติดตามการดำเนินงานปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

คลิ้กที่ภาพเพื่ออ่านประกาศฉบับเต็ม

Copyright © 2018. All rights reserved.