พิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์ มทร. ตะวันออก – 10 มีนาคม 2559

วันที่ 10 มีนาคม 2559 , ศรีราชา - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขตบางพระ) จัดพิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์แห่งใหม่อย่างเป็นทางการ โดยพิธีเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ 11.30 น. โดยมี ดร.กิจจา ใจเย็น อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี และมี ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นผู้กล่าวรายงาน

โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ต.บางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดให้บริการเพื่อมีวัตถุประสงค์ให้ 1) เป็นแหล่งการเรียนการสอนแก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2) เป็นแหล่งให้บริการวิชาการ 3) เป็นแหล่งสนับสนุนการวิจัย 4) ให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง 5) สร้างรายได้แก่คณะฯและมหาวิทยาลัยฯ

อนึ่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ 18 มีนาคม 2551 ผ่านการรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัญฑิต (สพ.บ.) จากสภาวิชาชีพ (สัตวแพทยสภา)​ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 นับเป็นสภาบันการศึกษาด้านสัตวแพทย์ลำดับที่ 8 ของประเทศไทย

อย่างไรก็ดี คณะฯ เริ่มมีโรงพยาบาลสัตว์แห่งแรกขึ้นให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนในปี พ.ศ.2556 คณะได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์แห่งใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของคณะ เป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นส่วนของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก เปิดให้บริการรักษาสุนัข แมว สัตว์น้ำ และสัตว์พิเศษต่างๆ ชั้นที่ 2 จะเป็นห้องตรวจพิเศษ (ยังไม่เปิดให้บริการขณะนี้) และห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน และชั้นที่ 3 เป็นส่วนของห้องประชุมและห้องเรียน

สถิติที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ใช้บริการในปี 2557 จำนวน 2,683 ราย และในปี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 5,352 ราย และในอนาคตอันใกล้ โรงพยาบาลสัตว์จะเริ่มให้บริการนอกเวลาราชการ (อยู่ในระหว่างการดำเนินการ)

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 8:30 - 16:30 น. วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 085-275-3024 หรือที่เว็บไซต์ของคณะ http://vet.rmutto.ac.th

Copyright © 2018. All rights reserved.