พิธีบายศรีนักศึกษาใหม่สาขาสัตวแพทยศาสตร์ VET80

18 สิงหาคม 2559 อาคารสำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก
Posted in กิจการนักศึกษา, ข่าวนักศึกษา, ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม.