พิธีไหว้ครูคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

Posted in กิจการนักศึกษา, ข่าวนักศึกษา, ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม.