สรุปความรู้ด้านการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving)

สรุปการจัดการความรู้

สรุปความรู้ด้านการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving)

กดที่นี่
Posted in การจัดการความรู้, การจัดการความรู้.