กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559

13 มีนาคม 2560 ตึกคณะสัตวแพทยศาตร์ ห้อง 424 - คณะสัตวแพทยศาตร์ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ. น.สพ. ดร.กัมพล แก้วเกษ จากคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัลมหิดล อ. นพ.อนุเทพ บูรมิ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ รศ. สพ.ญ. ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาตร์ มทร.ตะวันออก ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาเพื่อให้มีทักษะ Critical Thinking & Problem Solving โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์จำนวนมาก
Copyright © 2018. All rights reserved.