รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2561

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต

  • รับตรงร่วมกัน (กสพท.) จำนวน 10 คน
  • รับตรงร่วมกัน (มทร.ตะวันออก) จำนวน 1 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์)

  • รับตรงร่วมกัน (มทร.ตะวันออก) จำนวน 15 คน

การดำเนินการสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ให้นำหลักฐานต่อไปนี้มาแสดงตัวที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเข้ากระบวนการสอบสัมภาษณ์ที่คณะกำหนดในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-12.00 น.

  1. ใบหลักฐานการยืนยันสิทธิ์ (clearing house) กับ ทปอ. (print out) จากระบบ TCAS 61 เมื่อยืนยันสิทธิ์
  2. สำเนาหลักฐาน ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์, ใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
  4. ใบรับรองแพทย์ (เฉพาะผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต)

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561

8.30-9.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัว ณ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

9.00-12.00 น. ดำเนินการสอบสัมภาษณ์

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก http://vet.rmutto.ac.th

Copyright © 2018. All rights reserved.