การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562  คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  ฤกษ์อำนวยโชค คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะสัตวแพทยศาสตร์กับผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้   ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล  เยื้องกลาง  เป็นประธานกรรมการตรวจ  นางสาวธนิตชยา พุทธมี  นางสาวนัจภัค  สุขสวัสดิ์ เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้

 

Copyright © 2018. All rights reserved.