โครงการ VET TO TOWN

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดโครงการ VET TO TOWN  เนื่องในวันพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562  ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  โดยในงานได้จัดให้มีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เรื่องน่ารู้ของเจ้าสี่ขากับโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้” โดยวิทยากร น.สพ. โฆษิต  นันทิยะกุล  จากคลีนิกบ้านหมอสัตว์  สพ.ญ.เบญญาภา  ฉายโฉม และ น.สพ.ทรงวุฒิ  เกลาเกลี้ยง จากโรงพยาบาลสัตว์ มาบตาพุดสัตวแพทย์  นอกจากนี้ยังมี  “Dog show” จากศูนย์กายภาพและฝึกสุนัขโรงพยาบาลเนินพลับหวาน และการประกวดภาพถ่ายของนักศึกษา

Copyright © 2018. All rights reserved.