ประชุมเตรียมความพร้อมงานเกษตรบางพระแฟร์ ปี 2563

รศ.น.สพ.วรวุฒิ  ฤกษ์อำนวยโชค  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมประชุมกับกับผู้บริหารบริษัท CPF  คุณฐปกรณ์  จำนงรัตน์ ตำแหน่ง Vice Preident คุณกัญฉกร  โสภาดา  ตำแหน่ง Assistant Vice President และคุณชุติมา  จิตต์ภักดี  ตำแหน่ง General Manager เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ ปี 2563  “เกษตรดิจิทัล” (Digital Agriculture)  ณ ห้องประชุม 424  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Copyright © 2018. All rights reserved.