“ราชมงคลบูรพาอธิฐาน”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตบางพระ ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ “ราชมงคบูรพาอธิษฐาน”  ในวันจันทรที่ ๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สระน้ำหน้าอาคารสรรพวิชญ์บริการ   ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ส่งนางสาวพิมพ์พิเชชา  วรรณรัตน์  นักศึกษาชั้นปีที่ ๑  สาขาสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ  ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนและนางนพมาศประจำปี ๒๕๖๒

Copyright © 2018. All rights reserved.