หลักสูตร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายสายวิทย์-คณิต หรือระดับปริญญาตรี

การเรียนการสอน

นักศึกษาที่เรียนสัตวแพทย์จะต้องทำการศึกษาเป็นระยะเวลา ๖ ปี

  • ปีที่ ๑ เป็นการเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาทั่วไป เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และหมวดพลานามัย
  • ปีที่ ๒ และ ๓ เป็นการเรียนวิชาพรีคลินิก (pre-clinic)
  • ปีที่ ๔, ๕ และ ๖ เป็นการเรียนวิชาคลินิก (clinic)

นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติการจริงในสถานประกอบการภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์

แนวทางในการประกอบอาชีพ

  • ภาครัฐ

สามารถเป็นอาจารย์สอนในสถาบันต่างๆ ของรัฐ เช่น วิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือนักวิจัยในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือรับราชการในหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ อาทิ สัตวแพทย์ประจำอำเภอ สัตวแพทย์ประจำจังหวัด หรือประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ทุกภูมิภาค นอกจากนี้ยังสามาถเข้าทำงานในหน่ยงานของกระทรวงกลาโหม เช่น กรมการสัตว์ทหารบกที่ดูแลเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ การผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง หน่วยผสมเทียมของทหารและหน่วยงานดูแลสุนัขทหาร เป็นต้น

  • เอกชน

สามารถเข้าทำงานในบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น บริษัทที่ผลิตสินค้าปศุสัตว์หรืออาหารสัตว์ ยาสัตว์ เป็นสัตวแพทย์ควบคุมและดูแลฟาร์มเลี้ยงและผลิตสัตว์ หรือสามารถเข้าทำงานในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์ นอกจากนี้ยังสามารถเปิดกิจการเป็นของตนเองได้ เช่น โรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิกเป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.๖ สายวิทย์-คณิต) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเกษตรกรรมหรือเทียบเท่า วิธีการสอนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์จะได้ศึกษาพื้นฐานความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการเลี้ยงสัตว์ การสุขาภิบาลและดูแลรักษาสัตว์ในเบื้องต้น และนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่สนใจได้หลากหลาย เช่น โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ในห้องปฏิบัติการ โดยการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

แนวทางในการประกอบอาชีพ

  • ภาครัฐ

สามารถเป็นอาจารย์สอนในสถาบันต่างๆ ของรัฐ เช่น วิทยาลัยเกษตรหรือนักวิจัยในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือทำงานในหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ อาทิ กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ หรือหน่วยชันสูตรโรคสัตว์
นอกจากนี้ยังสามารถเข้าทำงานในหน่วยงานของกระทรวงกลาโหม เช่น กรมการสัตว์ทหารบกที่ดูแลเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ การผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง หน่วยผสมเทียมของทหาร และหน่วยงานดูแลสุนัขทหาร เป็นต้น

  • ภาคเอกชน

สามารถเข้าทำงานในบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น บริษัทที่ผลิตสินค้าปศุสัตว์หรืออาหารสัตว์ ยาสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงและผลิตสัตว์ รวมไปถึงสามารถเข้าทำงานในโรงพยาบาลสัตว์ เป็นต้น

Copyright © 2018. All rights reserved.