สำนักงานคณบดี

รศ.สพ.ญ.ดร เตือนตา ชาญศิลป์
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.สพ.ญ. ยุวดี คงภิรมย์ชื่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

น.สพ. อธิคม ชินอ่อน
รองคณบดีฝ่ายแผน

น.สพ. สมชาย โสมย์ไพศาลศิลป์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์

สพ.ญ.ดร. ธนิดา สนั่นเมือง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นางสาวรัตนา คงสืบ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวยุวลักษณ์ เชื้อเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานฝ่ายวิชาการ

นางสาวฐิติรัตน์ กสิวิทย์
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวอรทัย ตรีภัทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานฝ่ายการเงิน

นางสาวกัญญณัฐ กรมทอง
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวคณิตานันท์ ตันสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานฝ่ายโรงพยาบาล

Copyright © 2018. All rights reserved.