โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยง

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้เริ่มพัฒนามาจากคลินิกรักษาสัตว์ ซึ่งเปิดบริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐โดยใช้อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์เป็นสถานที่สำหรับดำเนินการ บริการเฉพาะด้านอายุรกรรมและศัลยกรรมทั่วไปเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้อนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงอาคารหอประชุมเก่า ให้เป็นโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางคลินิกแก่นักศึกษา และ เปิดให้บริการรักษาสัตว์ป่วย ให้คำปรึกษากับผู้เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ ซึ่งโรงพยาบาลสัตว์จะมีหน่วยงาน ๑๓ หน่วยงานเพื่อรองรับการให้บริการ ได้แก่ หน่วยงานสำนักงาน (ห้องเวชระเบียน), หน่วยงานอายุรกรรม, หน่วยงานศัลยกรรมและรังสีวิทยา, หน่วยงานฉุกเฉินและนอกเวลา, หน่วยงานสูติกรรม, หน่วยงานสัตว์ป่วยใน, หน่วยงานสัตว์ปีก, หน่วยงานบริการเคลื่อนที่สัตว์เล็ก, หน่วยงานบริการเคลื่อนที่สัตว์ใหญ่, หน่วยงานเภสัช, หน่วยงานพยาธิวิทยา หน่วยสัตว์ป่วยติดเชื้อ และ หน่วยงานชันสูตรโรค”

แผนที่บอกตำแหน่งและเส้นทาง

  • ที่อยู่ 43 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
  • ติดต่อโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาาสตร์ 085-275-3024
  • เวลาทำการ 08.30 น.-16.30 น.
  • เวลาเข้าเยี่ยมสัตว์ป่วยในวันธรรมดา 10.00 น. เป็นต้นไป

หน่วยเวชระเบียน

หน่วยเวชระเบียนมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลในการรักษา เช่น ประวัติการรักษา ประวัติเจ้าของสัตว์ การประสานงานและการให้ข้อมูลการรักษาแก่เจ้าของสัตว์ ตลอดจนการให้ข้อมูลแก่สถานพยาบาลสัตว์ภายนอกในกรณีที่มีการส่งตัวเพื่อรับการรักษา อาทิเช่น ด้านการให้บริการ อาการสัตว์ป่วยในระหว่างการพักฟื้น ค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและเวชภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลสัตว์

หน่วยเภสัช

หน่วยเภสัช มีหน้าที่ในการจัดเตรียมเวชภัณฑ์ให้กับเจ้าของสัตว์ การแนะนำการใช้ยา การให้ยาในสัตว์ การจัดเตรียมยาในการรักษาในแต่ละวัน ตลอดจนการตรวจสอบคลังเวชภัณฑ์ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ทั้งในส่วนของหน่วยสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่

หน่วยอายุรกรรม

หน่วยอายุรกรรมมีหน้าที่ในการในการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษาแนะนำการป้องกันโรค การฉีดวัคซีนในสุนัข และแมว ตลอดจนสัตว์ Exotic อาทิเช่น กระต่าย กระรอก เม่นแคระ เป็นต้น โดยให้บริการตรวจรักษาโรคในระบบต่างๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบตา หู โรคในช่องปาก โรคหัวใจ โรคทางระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และระบบประสาท โดยการใช้การตรวจวินิจฉัยตามหลักสากลเพื่อความแม่นยำในการรักษาด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การเอ็กซ์เรย์ อัลตราชาวด์ การใช้เครื่องวัดความดัน การตรวจสอบค่าเคมีในเลือดโดยห้องแลปปฏิบัติการที่ทันสมัย การส่งตรวจทางเซลล์วิทยา เนื้อเยื่อวิทยา ปรสิตวิทยา และการใช้เทคนิคการส่องกล้องขนาดเล็กโดยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

หน่วยศัลยกรรมและรังสีวิทยา

หน่วยศัลยกรรมและรังสวิทยา แบ่งออกเป็นหน่วยย่อย ได้แก่ หน่วยศัลยกรรมทั่วไป หน่วยศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน ศัยกรรมกระดูกและข้อ วิสัญญีทางสัตวพทย์ ทันตกรรมและโรคในช่องปาก ศัลยกรรมตา ศัลลยกรรมโรคทางระบบปัสสาวะ และศัลยกรรมทางสูติกรรม โดยมีหน้าที่หลักในการรักษาโดยใช้หลักการทางศัลยศาสตร์ หรือการผ่าตัดแก้ไขเป็นหลัก รวมถึงการใช้อุปกรณ์เพื่อการวินิจฉัยที่จำเป็น โดยมีการทำให้สัตว์สลบก่อนการวินิจฉัย โดยระบบการวางยาสลบในหน่วยศัลยกรรม จะคำนึงถึงความปลดภัยโดยปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากล คือการใช้ก๊าซสลบในกลุ่มไอโซฟูแรนเป็นหลัก นอกจากนี้การวางยาสลบในสัตว์ จำเป็นจะต้องมีการตรวจประเมินสภาพร่างกาย เช่นการตรวจค่าเคมีในเลือด รวมถึงการฉายรังสี การอัลตราซาวด์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการศัลยกรรมในแต่ละแบบ โดยเน้นการระงับปวดทั้งก่อนและหลังการศัลยกรรมเพื่อลดความทรมานแก่สัตว์ป่วย ทั้งยังร่วมงานกับหน่วยสัตว์ป่วยฉุกเฉิน เพื่อทำการพักฟื้นและดูแลหลังจากการศัลยกรรมเสร็จสิ้น - การศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน และศัลยกรรมทั่วไปจะเป็นการศัลยกรรม เช่น การเย็บแผลจากอุบัติเหตุ การตัดต่อลำไส้ กระบังลมฉีกขาด ผ่าตัดเนื้องอกประเภทต่างๆ การผ่าตัดม้าม เป็นต้น - หัถการทางด้านศัลยกรรมกระดูก ข้อ และทันกรรม ได้แก่ การตัดขา การแก้ไขกระดูกหัก ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การใส่แกนเหล็ก การใส่แผ่นเหล็ก การทำแกนตัวยึดกระดูก การขูดหินปูน ถอนฟัน การผ่าตัดแก้ไขกรามหัก เป็นต้น - หัถการทางระบบขับถ่ายปัสสาวะ และสูติรรม ได้แก่ การผ่าตัดเพื่อแก้ไขนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ การผ่าตัดทำหมัน การผ่าเพื่อแก้ไขภาวะมดลูกอักเสบ และการแก้ไขภาวะเนื้องอกบริเวณเต้านม เป็นต้น - การศัลยกรรมตา จะเป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะต้อกระจก การควักตาเนื่องจากภาวะเนื้องอก หรืออุบัติเหตุ การเย็บกระจกตาในกรณีเป็นแผลหลุมลึก การตัดหนังตาส่วนเกินออก และการผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะตาทะลักเป็นต้น

หน่วยสัตว์ป่วยฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤต

หน่วยสัตว์ป่วยฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤตให้บริการรักษาและพักฟื้นสัตว์ป่วยภาวะฉุกเฉิน โดยทีมสัตวแพทย์และผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่มีความชำนาญ รับพักฟื้นและดูแลสัตว์ป่วยจากสถานพยาบาลสัตว์อื่นๆ หน่วยฉุกเฉินจะทำการตรวจและเรียงลำดับตามตามความรุนแรงของอาการเป็นสำคัญ มิได้เรียงลำดับตามคิวที่รอ โดยจำแนกสัตว์ป่วยออกเป็น สัตว์ป่วยอาการชนิดรุนแรง ปานกลาง และแบบไม่รุนแรง ซึ่งการจำแนกอาการจะมีผลต่อการรอรับการรักษา และส่งผลต่อประสิทธิภาพการกู้ชีพ หน่วยสัตว์ป่วยฉุกเฉินจะรับสัตว์ป่วยต่อจากหน่วยอายุรกรรมที่ได้รับการกู้ชีพ หรือสัตว์ป่วยที่ต้องการการดูแลใกล้ชิด เช่น สัตว์ป่วยหลังจากการศัลยกรรม ที่ต้องการการดูแลภาวะทับซ้อนที่เป็นผลข้างเคียงจากการผ่าตัด สัตว์ป่วยฉุกเฉินที่มักพบบ่อย ได้แก่ อุบัติเหตุจากรถยนต์ อุบัติเหตุจากของมีคม อุบัติเหตุจากการกัดและการถูกทำร้าย อุบัติเหตุจากการกิน ภาวะทับซ้อนหลังการผ่าตัด ภาวะความดันโลหิตต่ำ ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน ภาวะไตวายเฉียบพลัน ภาวะตับวายเฉียบพลัน ภาวะติดเชื้อในปอดอย่างรุ่นแรง ภาวะชักอย่างต่อเนื่อง ภาวะเบาหวานแบบพบคีโตนในเลือด ภาวะช๊อค ภาวะอุณหภูมิในร่างกายสูง เป็นต้น

หน่วยชันสูตรและห้องปฏิบัติการ

หน่วยชันสูตรและห้องปฏิบัติการทางคลินิค ให้บริการตรวจหาค่าโลหิตวิทยา และค่าเคมีโลหิตในสัตว์เลี้ยง เพื่อใช้ประกอบการตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์ป่วย เพื่อให้การวินิฉัยเป็นไปอย่างสมบูรณ์ โดยเน้นความถูกต้องและรวดเร็วในการรายงานผล มีการปรับตั้งค่ามาตรฐานของเครื่องมือทุกวันเพื่อความแม่นยำ และสามารถรายงานผลอย่างถูกต้องและรวดเร็วภายในระยะเวลาครึ่งชั่วโมงในรายที่ต้อการผลด่วน และ 1 วัน ในรายที่ต้องการตรวจสุขภาพแบบละเอียด ค่าโลหิตวิทยาที่ภายในหน่วยให้บริการตรวจได้แก่ ค่าเม็ดเลือดขาวแบบรวมและแบบจำแนกชนิด ค่าเม็ดเลือดแดง ค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ค่าปริมาณเกล็ดเลือด การจำแนกชนิดของเม็ดเลือดแดง ค่าเคมีโลหิตที่ตรวจภาวะการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย เช่น ตับ ไต ตับอ่อน น้ำตาลในเลือด ท่อน้ำดี กระดูก ไขมันในเลือด กล้ามเนื้อ และโปรตีนในเลือด ค่าอิเลกโทรไลด์นอกเหนือจากค่าโลหิตวิทยา ห้องปฏิบัติการยังให้บริการการตรวจจำแนกชนิดเซลล์ของก้อนเนื้อประเภทต่างๆ จำแนกชนิดของน้ำที่อยู่ในช่องว่างของร่างกาย การตรวจหาโรคติดเชื้อต่างๆในเม็ดเลือด การตรวจหาความเข้ากันได้ของเลือดก่อนการถ่ายเลือด และตรวจคุณสมบัติต่างๆของปัสสาวะ

หน่วยสัตว์ป่วยใน

หน่วยสัตว์ป่วยในให้บริการรับฝากสัตว์ป่วย หลังการวินิจฉัยและการตรวจรักษา หรือสัตว์ป่วยที่ต้องการการดูแลรักษาโดยการให้สารน้ำ หรือต้องการตรวจค่าโลหิตอย่างต่อเนื่องในรายี่มีความผิดปกติในระบบไหลเวียนโลหิต โดยสัตว์จะได้รับการตรวจและประเมินอาการโดยสัตวแพทย์ตามระดับความรุนแรงของอาการ ผู้ช่วยสัตวแพทย์จะให้การดูแลเรื่องของความสะอาดการ ตลอดจนการให้อาหารแบบปกติ หรืออาหารแบบพิเศษโดยการป้อนตามเวลาที่สัตวแพทย์สั่ง หน่วยสัตว์ป่วยในจะแบ่งออกเป็นหลายส่วนได้แก่ ส่วนของสุนัขป่วยขนาดใหญ่ สุนัขป่วยขนาดกลาง สุนัขป่วยขนาดเล็ก และแบ่งห้องพักสัตว์ระหว่างสุนัขและแมวอย่างเป็นสัดส่วน และสามารถรองรับสัตว์ป่วยได้เป็นจำนวนมาก การรับฝากสัตว์ป่วยในจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสัตวแพทย์หน่วยอายุรกรรม และศัลยกรรมตามความเหมาะสมและความจำเป็นของสัตว์ที่เข้ารับการรักษา และเมื่ออาการสัตว์ดีขึ้นและเจ้าของสัตว์สามารถดูแลสัตว์ป่วยได้เอง สัตวแพทย์จะแจ้งให้เจ้าของสัตว์รับทราบและให้เจ้าของรับสัตว์ไปดูแลต่อด้วยตนเอง ในกรณีสัตว์ป่วยส่งตัวมาจากคลินิคหรือสถานพยาบาลอื่นๆ จำเป็นที่จะต้องมีการรายงานผลการตรวจวินิจฉัยจากสถานพยาบาลเดิม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเข้าทำการรักษาต่อและพักฟื้นในหน่วยสัตว์ป่วยใน หากไม่มีรายการดังกล่าว จำเป็นต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุและประเมินระดับความรุนแรงของอาการ ก่อนที่จะพิจารณาส่งสัตว์ป่วยเข้าพักฟื้นที่หน่วยสัตว์ป่วยใน โดยปกติอาการที่มักพบในหน่วยสัตว์ป่วยใน สัตว์ป่วยจะมีความผิดปกติ เช่น การป่วยด้วยภาวะพยาธิในเม็ดเลือด โรคไตวาย โรคเบาหวาน โรคตับอักเสบ โรคตับอ่อนอักเสบ โรคช่องท้องอักเสบในแมว โรคดีซ่านในแมว ภาวะอาเจียและท้องเสียเรื้อรัง การดูแแผลภายหลังการผ่าตัด เป็นต้น

หน่วยบริการเคลื่อนที่สัตว์เล็ก

หน่วยบริการเคลื่อนที่สัตว์เล็ก มีหน้าที่ในการบริการรับส่งสัตว์ป่วย ในกรณีที่เป็นสัตว์ป่วยฉุกเฉินที่ต้องการความรวดเร็วในการเคลื่อนย้าย หรือในกรณีที่สัตว์มีขนาดใหญ่เจ้าของไม่สามารถนำสัตว์มาทำการรักษาด้วยตนเองได้ หน่วยเคลื่อนที่สัตว์เล็กยังให้บริการฉีดวัคซีน การเก็บตัวอย่างเลือด การทำหัตการเบื้องต้น การให้คำแนะนำในด้านการเลี้ยงการจัดการ และการดูแลสัตว์ป่วยในรายที่เจ้าของนำกลับมารักษาตัวต่อที่บ้าน ในด้านการออกให้บริการจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสัตวแพทย์ว่ามีความเหมาะสมหรือมีความจำเป็นหรือไม่ โดยขั้นตอนการขอรับบริการเจ้าของสัตว์ต้องแจ้งประวัติสัตว์ป่วยและยื่นความจำนงแสดงตนเป็นเจ้าของสัตว์ด้วยตนเอง โดยแจ้งลักษณะอาการของสัตว์ป่วย ให้กับสัตวแพทย์ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเจ้าของสัตว์จะต้องมาติดต่อที่โรงพยาบาลสัตว์ด้วยตนเอง

หน่วยบริการเคลื่อนที่สัตว์ใหญ่

หน่วยบริการเคลื่อนที่สัตว์ใหญ่ มีหน้าที่ในการบริการรับส่งสัตว์ป่วย ในกรณีที่เป็นสัตว์ป่วยฉุกเฉินที่ต้องการความรวดเร็วในการเคลื่อนย้าย หรือในกรณีที่สัตว์มีขนาดใหญ่เจ้าของไม่สามารถนำสัตว์มาทำการรักษาด้วยตนเองได้ หน่วยเคลื่อนที่สัตว์ใหญ่ยังให้บริการฉีดวัคซีน การเก็บตัวอย่างเลือด การทำหัตการเบื้องต้น การให้คำแนะนำในด้านการเลี้ยงการจัดการ และการดูแลสัตว์ป่วยในรายที่เจ้าของนำกลับมารักษาตัวต่อที่บ้าน ในด้านการออกให้บริการจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสัตวแพทย์ว่ามีความเหมาะสมหรือมีความจำเป็นหรือไม่ โดยขั้นตอนการขอรับบริการเจ้าของสัตว์ต้องแจ้งประวัติสัตว์ป่วยและยื่นความจำนงแสดงตนเป็นเจ้าของสัตว์ด้วยตนเอง โดยแจ้งลักษณะอาการของสัตว์ป่วยให้กับสัตวแพทย์ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเจ้าของสัตว์จะต้องมาติดต่อที่โรงพยาบาลสัตว์ด้วยตนเอง

หน่วยอายุรกรรมทางสัตว์ปีก

ให้บริการตรวจและวินิจฉัยโรคในนกสวยงาม ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดการ การดูแลสุขภาพ การถ่ายพยาธิ การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการศัลยกรรมแก้ไขความผิดปกติต่างๆ โดยสัตวแพทย์เฉพาะทางสัตว์ปีก

หน่วยสูติศาสตร์และเธนุเวช

หน่วยสูติศาสตร์และเธนุเวช ให้บริการในการรักษาโรคทางระบบสืบพันธุ์ในสัตว์ ตลอดจนให้คำปรึกษาการป้องกันและการดูและในสัตว์ป่วยที่เป็นโรคทางระบบสืบพันธุ์ ทั้งสัตว์เพศผู้และเพศเมีย ให้คำปรึกษาในสัตว์ที่มีการผสมติดยาก ตลอดจนการดูและเพื่อบำรุงระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เพศเมีย ตลอดจนการตรวจโรคทางระบบสืบพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ อาทิเช่น การตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อเป็นต้น

หน่วยสัตว์ป่วยติดเชื้อ

หน่วยสัตว์ป่วยติดเชื้อ ให้บริการพักฟื้นสัตว์ป่วยในรายที่เป็นสัตว์ป่วยติดเชื้อชนิดรุนแรง ที่สามารถแพร่กระจายสู่สัตว์ป่วยตัวอื่นๆได้ หน่วยสัตว์ป่วยติดเชื้อยังรับดูแลสัตว์ป่วยจากสถานพยาาลสัตว์อื่นๆ โดยการดูแลโดยสัตวแพทย์และผู้ชวยสัตวแพทย์ โดยการดูแลสัตวแพทย์ผู้ทำการรักษาจะประเมินอาการและดำเนินการรักษาตามความเหมาะสม เช่น สภาพร่างกาย และการแสดงอาการของสัตว์ในแต่ละตัว หน่วยสัตว์ป่วยติดเชื้อ ยังสามารถรองรับสัตว์ติดเชื้อได้เป็นจำนวนมาก โดยแบ่งสัดส่วนระหว่างสุนัข และแมว และแยกห้องพักสัตว์ออกจากสัตว์ป่วยตัวอื่นๆ เช่น สัตว์ป่วยใน และสัตว์ป่วยฉุกเฉิน เพือป้องกันการแพร่กระจาย และติดต่อของเชื่อโรคโดยมีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ และการจุ่มเท้าในน้ำยาก่อนและหลังการเข้าเยี่ยมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด สัตว์ป่วยในหน่วยติดเชื้ออาการที่มักพบ คือ อาการของโรคลำไส้อักเสบ จากพาโวไวรัส และโคโรนาไวรัส ไข้หัดสุนัข เอดส์แมว ช่องท้องอักเสบในแมว เป็นต้น

หน่วยฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

บริการให้คำรึกษาเกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัดในสัตว์ที่มีความผิดปกติในระบบกล้ามเนื้อ ระบบกระดูก ระบบประสาท ประกอบกับการตรวจและประเมินอาการโดยสัตวแพทย์ โดยสัตว์จะได้ออกกำลังกายด้วยเครืองออกกำลังกายในน้ำ และป้องกันอันตรายระหว่างการฝึกโดยการสวมเสื้อชูชีพและการสังเกตุอาการอย่างใกล้ชิดโดยผู้ช่วยสัตวแพทย์
Copyright © 2018. All rights reserved.