โรงพยาบาลปศุสัตว์

โรงพยาบาลปศุสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการในการรักษาสัตว์ปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ ม้า โดยได้ให้บริการแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการฟาร์มม้าในเขตภาคตะวันออก โดยได้ให้บริการตรวจและรักษาทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม การตรวจวินิจฉัยค่าโลหตวิทยา การเอ็กเรย์ อัลตราซาวด์ และพักฟื้นสัตว์ป่วย โรงพยาบาลปศุสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ยังได้ให้บริการหน่วยบริการเคลื่อนที่ในรายที่เป็นสัตว์ป่วยฉุกเฉิน สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งสามารถให้บริการได้ดังนี้ เช่น การเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ ตัดแต่งกีบ ดูแลแผลเบื้องต้น การทำคลอด การช่วยโคในภาวะล้มและลุกยาก ท้องอืด ทำวัคซีน ตีเบอร์หู ถ่ายพยาธิร่วมกับการให้วิตามิน และการเก็บตัวอย่างเพื่อการชันสูตร โรงพยาบาลปศุสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้แบ่งหน่วยการให้บริการ ดังนี้

การเข้าใช้บริการ

  • ที่อยู่ 43 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
  • ติดต่อโรงพยาบาลปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • โทรศัพท์ 085- 275- 3024
  • เวลาทำการ 08.30 น.- 16.30 น.
  • เวลาเข้าเยี่ยมสัตว์ป่วยในวันธรรมดา 10.00 น. เป็นต้นไป

การให้บริการของโรงพยาบาลปศุสัตว์

โรงพยาบาลปศุสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไดแบ่งหน่วยในการให้บริการออกเป็น 4 หน่วยหลัก คือ หน่วยโคกระบือและปศุสัตว์ หน่วยม้า หน่วยเคลื่อนที่ หน่วยพักฟื้นสตว์ป่วย 1.หน่วยโคกระบือและปศุสัตว์ บริการตรวจรักษาโรคในโค กระบือ โรคสุกร แพะ แกะ โรคทางระบบสืบพันธุ์ ระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร หรือในภาวะความผิดปกติต่างๆ เช่น การคลอดยาก เจ็บขาจากภาวะล้มและลุกยาก ผ่าคลอด การตัดย่อยตัวอ่อน รักษาภาวะมดลูกอักเสบ โดยมีการตรวจและวินิจฉัยด้วยเทคนิคการเอ็กซ์เรย์ อัลตร้าซาวด์ การตรวจวิเคราะห์ค่าโลหิตวิทยา เนื้อเยื่อวิทยา ปรสิตวิทยา และการเพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการ โดยภายในหน่วยจะมีการจัดส่วนพื้นที่อยางมีระบบโดยแยกเป็นพื้นที่ตรวจวินิจฉัย พื้นที่การผ่าตัด พื้นที่พักฟื้น และพื้นที่ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ เป็นต้น
2. หน่วยคลินิคม้าบริการตรวจรักษาโรคในม้า โรคทางระบบสืบพันธุ์ ระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร หรือในภาวะความผิดปกติต่างๆ เช่น การคลอดยาก เจ็บขาจากภาวะล้มและลุกยาก ผ่าคลอด การตัดย่อยตัวอ่อน ท้องเสียด รักษาภาวะมดลูกอักเสบ โดยมีการตรวจและวินิจฉัยด้วยเทคนิคการเอ็กซ์เรย์ อัลตร้าซาวด์ การตรวจวิเคราะห์ค่าโลหิตวิทยา เนื้อเยื่อวิทยา ปรสิตวิทยา และการเพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการ โดยภายในหน่วยจะมีการจัดส่วนพื้นที่อยางมีระบบโดยแยกเป็นพื้นที่ตรวจวินิจฉัย พื้นที่การผ่าตัด พื้นที่พักฟื้น และพื้นที่ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ เป็นต้น
3.หน่วยบริการเคลื่อนที่สัตว์ใหญ่ มีหน้าที่ในการบริการรับส่งสัตว์ป่วยเพื่อย้ายเข้ามาทำการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ ในกรณีที่เป็นสัตว์ป่วยฉุกเฉินที่ต้องการความรวดเร็วในการเคลื่อนย้าย หรือในกรณีที่สัตว์มีขนาดใหญ่เจ้าของไม่สามารถนำสัตว์มาทำการรักษาด้วยตนเองได้ หน่วยเคลื่อนที่สัตว์ใหญ่ยังให้บริการฉีดวัคซีน การเก็บตัวอย่างเลือด การทำหัตการเบื้องต้น การให้คำแนะนำในด้านการเลี้ยงการจัดการ และการดูแลสัตว์ป่วยในรายที่เจ้าของนำกลับมารักษาตัวต่อที่บ้าน ในด้านการออกให้บริการจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสัตวแพทย์ว่ามีความเหมาะสมหรือมีความจำเป็นหรือไม่ โดยขั้นตอนการขอรับบริการเจ้าของสัตว์ต้องแจ้งประวัติสัตว์ป่วยและยื่นความจำนงแสดงตนเป็นเจ้าของสัตว์ด้วยตนเอง โดยแจ้งความจำนงที่หน่วยเวชระเบียน และแจ้งลักษณะอาการของสัตว์ป่วยให้กับสัตวแพทย์ในเบื้องต้น ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเจ้าของสัตว์จะต้องมาติดต่อที่โรงพยาบาลสัตว์ด้วยตนเอง
4.หน่วยพักฟื้นสัตว์ป่วยให้บริการรับฝากสัตว์ป่วย หลังการวินิจฉัยและการตรวจรักษา หรือสัตว์ป่วยที่ต้องการการดูแลรักษาโดยการให้สารน้ำ หรือต้องการตรวจค่าโลหิตอย่างต่อเนื่องในรายที่มีความผิดปกติในระบบไหลเวียนโลหิต โดยสัตว์จะได้รับการตรวจและประเมินอาการโดยสัตวแพทย์ตามระดับความรุนแรงของอาการ ผู้ช่วยสัตวแพทย์จะให้การดูแลเรื่องของความสะอาด ตลอดจนการให้อาหารแบบปกติ หรืออาหารแบบพิเศษตามเวลาที่สัตวแพทย์สั่ง หน่วยพักฟื้นสัตว์ป่วย สามารถรองรับสัตว์ป่วยได้เป็นจำนวนมาก การรับฝากสัตว์ป่วยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสัตวแพทย์หน่วยอายุรกรรม และศัลยกรรมตามความเหมาะสมและความจำเป็นของสัตว์ที่เข้ารับการรักษา และเมื่ออาการสัตว์ดีขึ้นและเจ้าของสัตว์สามารถดูแลสัตว์ป่วยได้เอง สัตวแพทย์จะแจ้งให้เจ้าของสัตว์รับทราบและให้เจ้าของรับสัตว์ไปดูแลต่อด้วยตนเอง ในกรณีสัตว์ป่วยส่งตัวมาจากคลินิคหรือสถานพยาบาลอื่นๆ จำเป็นที่จะต้องมีการรายงานผลการตรวจวินิจฉัยจากสถานพยาบาลเดิม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเข้าทำการรักษาต่อและพักฟื้นในหน่วยพักฟืนสัตว์ป่วย หากไม่มีรายการดังกล่าว จำเป็นต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุและประเมินระดับความรุนแรงของอาการ ก่อนที่จะพิจารณาส่งสัตว์ป่วยเข้าพักฟื้นที่หน่วย โดยปกติอาการที่มักพบในหน่วยพักฟื้น สัตว์ป่วยจะมีความผิดปกติ เช่น ขาดสารอาหร พักฟื้นหลังจากการผ่าตัดไส้เลื่อน การทำแผลต่อเนื่องเช่นแผลกดทับจากภาวะล้มและลุกยาก แผลหนอนแมลงวัน รักษาอาการขาเจ็บ เป็นต้น
Copyright © 2018. All rights reserved.