ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์

การติดต่อ

อาคารโรงพยาบาลสัตว์ ชั้น 2 หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราขา จ.ชลบุรี 20110 โทร. +66 3835 8201 ต่อ 1025 โทรสาร +66 3835 8141

วันและเวลาทำการ:

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

การรายงานผล:

ทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางไปรษณีย์ หรือทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิค (manun_wo@hotmail.co.th) ตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้

ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย

 • ห้องปฏิบัติการชันสูตรซาก
 • ห้องปฏิบัติการซีรัมวิทยา
 • ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา
 • ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา
 • ห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย
 • ห้องปฏิบัติการกิณวิทยา
 • ห้องปฏิบัติการทางอณูชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการทางปรสิตวิทยา
 • ห้องปฏิบัติการชันสูตรซาก

  การตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา

  อ-ลูกตาล

   สพ.ญ.ดร. เอมอร โอฬารรัตน์มณี

       ผู้รับผิดชอบห้องผ่าซาก

  อุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง

  1. กระป๋องพลาสติกแบบมีฝาปิด

  2. น้ ายาฟอร์มาลิน 10 % (ฟอร์มาลิน 1 ส่วน ต่อ น้ า 9 ส่วน)

  3. ถุงพลาสติกและหนังยาง

  4. น้ าแข็งหรือ Ice pack

  5. กล่องโฟม หรือกระติกน้ำ

   

  การตรวจชันสูตรซากเพื่อตรวจรอยโรคทางมหพยาธิวิทยา

  1. สัตว์เป็น นำสัตว์ส่งโดยเร็วที่สุด และปฏิบัติให้สัตว์อยู่ในสภาวะเครียดน้อยที่สุด

  2. ซากสัตว์ถ้าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ให้รีบส่งซากโดยเร็ว และถ้าเป็นสัตว์ขนาด เล็กควรใส่ในถุงพลาสติกมัดให้แน่น แช่ในกล่องโฟมที่มีน้ำแข็ง รีบนำาส่ง ตรวจภายใน 1 วัน

  * หมายเหตุ

  -กรณีส่ง”สัตว์เป็น” ควรเลือกสัตว์ที่แสดงอาการป่วยเพื่อเป็นตัวแทน

  -สำหรับสุกร ควรส่งตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรซาก 2-3 ตัว/ครั้ง สัตว์ปีก ควรส่งตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรซาก 3-5 ตัว/ครั้ง

  อ-ช๊อป

    ผศ. สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ

  ผู้รับผิดชอบห้องจุลพยาธิวิทยา

  การตรวจชิ้นเนื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อตรวจรอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา

  1. ตัดชิ้นเนื้อความหนาไม่เกิน 0.5 cm.

  2. แช่ในขวดน้ ายาฟอร์มาลิน 10 % (ฟอร์มาลิน 1 ส่วน ต่อ น้ า 9 ส่วน)

  3. เขียนหมายเลข หรือชื่อสัตว์ ให้ชัดเจนด้วยหมึกที่ไม่ลบหลุดง่าย

  * หมายเหตุ

  - รับตัวอย่างส่งตรวจอย่างน้อย 20 ตัวอย่าง

   

   

  ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา

   

     อ-เอ๋

           น.สพ. กุลชัย นาคบุปผา

  ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัตการแบคทีเรีย

  หลักการ

  เพื่อตรวจเพาะแยกเชื้อแบคทีเรียที่ในตัวอย่างส่งตรวจ และทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

  ชนิดของตัวอย่าง

            สำลีป้ายเชื้อ หรือ ของเหลวอื่นๆ

  วิธีการเก็บตัวอย่าง

  1. ใช้สำลีปราศจากเชื้อ ป้ายบริเวณวิการของโรค หรือของเหลว
  2. หรือใช้เข็มฉีดยาดูดเก็บของเหลวที่ต้องการส่งตรวจ
  3. เขียนระบุฉลากบนตัวอย่างให้ชัดเจน
  4. ในกรณีที่ต้องการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะให้ระบุชื่อยาที่ต้องการทดสอบ หรือหากสงสัยเชื้อชนิดใดเป็นพิเศษให้ระบุชนิดของเชื้อมาที่ฉลากให้ชัดเจน
  5. เก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส หรือรีบนำส่งห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุด

   

  งานบริการแบคทีเรีย

  ชนิดการทดสอบ

  วิธีการตรวจ

  ระยะเวลาตรวจ (เวลาทำการ)

  ค่าบริการ/ตัวอย่าง

  Bacterial identification

  Conventional

  5 วัน

  200

  Drug sensitivity test

  Disk diffusion

  5 วัน

  200

   

   

  ห้องตรวจทางปรสิตวิทยา

  อ-ยุ

      ผศ.สพ.ญ.ยุวดี คงภิรมย์ชื่น

     ผู้รับผิดชอบห้องปรสิตวิทยา

  หลักการ

            เพื่อตรวจหาเชื้อปรสิตในตัวอย่างส่งตรวจ

  ชนิดของตัวอย่างส่งตรวจ

  อุจจาระ เลือด

  วิธีการเก็บตัวอย่าง (อุจจาระ)

  1. เก็บตัวอย่างอุจจาระจากทวารหนักของสัตว์ที่สงสัย โดยให้มีปริมาณของอุจจาระอย่างน้อย 25 กรัม
  2. เก็บอุจจาระส่งตรวจลงในถุงพลาสติกที่สะอาด ปิดปากถุงให้สนิท
  3. แช่น้ำแข็ง แล้วนำส่งที่ห้องปฏิบัติการทันที

  วิธีเก็บตัวอย่าง (เลือด)

  1. หากตัวอย่างส่งตรวจเป็นเลือดให้เก็บตัวอย่างเลือดปริมาณ 3 ซีซี ในหลอดเก็บเลือดแบบสูญญากาศที่มีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด
  2. เขียนชื่อหลอดบรรจุเลือดให้ชัดเจน

   

  งานบริการด้านปรสิตวิทยา

  ชนิดการทดสอบ

  วิธีการตรวจ

  ระยะเวลาตรวจ (เวลาทำการ)

  ค่าบริการ/ตัวอย่าง

  พยาธิในอุจจาระ

  Floatation

  2 วัน

  100

  พยาธิเม็ดเลือด

  Blood smear

  2 วัน

  200

   

  ห้องตรวจทางซีรั่มวิทยา

  อ-ตุ่ย

    สพ.ญ.ดร. สุวรักษ์ วรรณรัตน์

     ผู้รับผิดชอบห้องซีรั่มวิทยา 

  ข้อกำหนดในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

            ควรเก็บตัวอย่างเลือด 2 ครั้งโดยครั้งแรกในช่วงก่อนการติดเชื้อ (acute serum) และส่วนครั้งที่2 (convalescent serum) โดยเก็บตัวอย่างเลือดหลังจากส่งตัวอย่างครั้งแรกประมาณ 7-21 วัน เพื่อตรวจหาระดับ antibody จำเพาะที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 4 เท่า (4 fold rising titer) เมื่อเทียบกับระดับที่ตรวจพบครั้งแรก

  อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างเลือด

  1. กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา
  2. หลอดเก็บเลือด
  3. ถุงพลาสติกและยางรัด
  4. น้ำแข็งหรือ Ice pack
  5. กล่องโฟม

  วิธีการเก็บตัวอย่างเลือด

  1. เก็บตัวอย่างเลือดสัตว์โดยพิจารณาจากขนาดตัว

   

  ชนิดสัตว์

  ปริมาณเลือด (มล)

  ไก่, สัตว์ปีก

  1

  สุนัข, แมว

  1

  โค

  3-5

  สุกร

  3-5

  ม้า

  3-5

   

  1. ในกรณีที่ต้องการเก็บเลือดแบบ clotted blood ให้บรรจุเลือดลงในหลอดเก็บเลือดที่เตรียมไว้ โดยถอดหัวเข็มออกจากกระบอกฉีดยา แล้วดันก้านกระบอกฉีดยาช้าๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดเลือดแดงแตก
  1. เขียนชื่อ หมายเลขตัวสัตว์ ให้ชัดเจนด้วยหมึกที่ไม่ลบหลุดง่าย และไม่ใช้หมึกสีแดง
  2. หลังจากเก็บตัวอย่างเสร็จให้บรรจุในถุงพลาสติก มัดให้แน่น แช่ในภาชนะ เช่น กระติก หรือ กล่องโฟม ที่มีน้ าแข็ง หรือ Ice pack นำส่งตรวจภายใน 1 วัน

  การให้บริการทางซีรั่มวิทยา

  โรคที่ตรวจ

  วิธีการตรวจ

  ระยะเวลาตรวจ (เวลาทำการ)

  ค่าบริการ/ตัวอย่าง

  โรคนิวคลาสเซิล

  ELISA

  4 วัน

  400

   

  HI

  4 วัน

  50

  ห้องตรวจทางกีณวิทยา

  อ-กาจ

    น.สพ.ดร. กาจ โชคชัยอุสาหะ

     ผู้รับผิดชอบห้องกีณวิทยา

  การตรวจตัวอย่างทางกิณวิทยา

            เป็นการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อราประเภทโมลด์และยีสต์ในตัวอย่างส่งตรวจ

  ชนิดของตัวอย่างส่งตรวจ

  สำลีป้ายเชื้อ

  วิธีการเก็บตัวอย่าง

  1. ใช้สำลีที่สะอาดปราศจากเชื้อป้ายเก็บตัวอย่างบริเวณที่ต้องการตรวจ
  2. เก็บก้านสำลีลงอาหารเลี้ยงเชื้อ Sabouraud dextrose agar slant
  3. ปิดปากหลอดทดลองให้แน่น และซ้อนด้วยถุงพลากติกสะอาดมัดปากถุงให้แน่น
  4. นำส่งห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุด

  ชนิดของตัวอย่างส่งตรวจ

            ขุยผิวหนัง เส้นผม ขน เล็บ หรือ เยื่อบุ

  1. ทำความสะอาดบริเวณที่จะทำการเก็บตัวอย่างด้วย 70% แอลกอฮอล์
  2. ขูดผิวหนังบริเวณที่มีวิการขอรอยโรค
  3. เก็บตัวอย่างผิวหนัง เส้นผม ขน เล็บ ในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดแน่น
  4. นำส่งห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุด

  งานบริการทางด้านวินิจฉัยกิณวิทยา

  โรคที่ตรวจ

  วิธีการตรวจ

  ระยะเวลาตรวจ (เวลาทำการ)

  ค่าบริการ/ตัวอย่าง

  โรคติดเชื้อราบนผิวหนังDermatophyte

  KOH, LCB และ DTM

  2 อาทิตย์

  300 บาท/ตัวอย่าง

  โรคติดเชื้อยีสต์ด้

  SDA + Antibiotic

  2 อาทิตย์

  300 บาท/ตัวอย่าง

   

  ห้องตรวจทางอณูชีววิทยา

  อ-ป่าน             VETRMUTTOlogo-2

     สพ.ญ.ดร. ธนิดา สนั่นเมือง                     และ                  สพ.ญ.ดร. มนัน ชาญนำสิน

                       ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการทางอณูชีววิทยา

  การตรวจวินิจฉัยทางอณูชีววิทยา

  หลักการ

  เป็นการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อจุลชีพ หรือแอนติเจนที่สงสัยในตัวอย่างส่งตรวจโดยใช้ไพร์เมอร์ที่มีจำเพาะต่อเชื้อจุลชีพ

  ชนิดของตัวอย่างส่งตรวจ

  เลือด, สำลีป้ายเชื้อ ชิ้นเนื้อ

  วิธีการเก็บตัวอย่าง

  1. หากตัวอย่างส่งตรวจเป็นเลือดให้เก็บตัวอย่างเลือดปริมาณ 3 ซีซี ในหลอดเก็บเลือดแบบสูญญากาศที่มีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด
  2. หากตัวอย่างส่งตรวจเป็นสำลีป้ายเชื้อให้เก็บลงในถุงพลากติกสะอาดมัดปากถุงให้แน่น
  3. หากตัวอย่างส่งตรวจเป็นเชิ้นเนื้อให้เก็บชิ้นเนื้อขนาดประมาณ 1x1x1 เซนติเมตร บรรจุลงในถุงพลาสติกที่สะอาดและปิดปากถุงให้สนิท
  4. เก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และรีบนำส่งห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุด

   

  งานบริการทางด้านวินิจฉัยทางอณูชีววิทยา

  โรคที่ตรวจ

  วิธีการตรวจ

  ระยะเวลาตรวจ (เวลาทำการ)

  ค่าบริการ/ตัวอย่าง

  โรคในสัตว์ปีก

  โรคนิวคาสเซิล

  RT-PCR

  3 วัน

  800

  โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ

  RT-PCR

  3 วัน

  800

  โรคไข้หวัดนกแก้ว

  PCR

  3 วัน

  500

  โรคในสุกร

  โรคติดเชื้อเซอร์โคไวรัส

  PCR

  3 วัน

  500

  โรค PRRS

  RT-PCR

  3 วัน

  800

  โรคอหิวาต์สุกร

  PCR

  3 วัน

  500

  โรคพิษสุนัขบ้าเทียม

  RT-PCR

  3 วัน

  800

  โรคในสุนัข

  โรคติดเชื้อเออร์ลิชิโอลิส

  PCR

  3 วัน

  500

   

  ผู้รับผิดชอบห้องสารเคมี ติดต่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์

  อ-แพน

   น.สพ. ณ พัทธ์  ปัณฑุกำพล

  Copyright © 2018. All rights reserved.