ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การติดต่อ

อาคารโรงพยาบาลสัตว์ ชั้น 2 หน่วยชันสูตรโรคสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราขา จ.ชลบุรี 20110
โทร. +66 3835 8201 ต่อ 1025 โทรสาร +66 3835 8141

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

การรายงานผล

ทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางไปรษณีย์ หรือทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิค (manun_wo@hotmail.co.th) ตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้

อัตราค่าบริการ

ดาวน์โหลด

ใบนำส่งตัวอย่าง

ดาวน์โหลด

คู่มือการให้บริการ

ดาวน์โหลด

ห้องปฏิบัติการชันสูตรซาก

การตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา

อุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง

 • กระป๋องพลาสติกแบบมีฝาปิด
 • น้ำยาฟอร์มาลิน 10% (ฟอร์มาลิน 1 ส่วน ต่อ น้ำ 9 ส่วน)
 • ถุงพลาสติกและหนังยาง
 • น้ำแข็งหรือ Ice pack
 • กล่องโฟม หรือกระติกน้ำ

การตรวจชันสูตรซากเพื่อตรวจรอยโรคทางมหพยาธิวิทยา

 • สัตว์เป็น นำสัตว์ส่งโดยเร็วที่สุด และปฏิบัติให้สัตว์อยู่ในสภาวะเครียดน้อยที่สุด
 • ซากสัตว์ถ้าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ให้รีบส่งซากโดยเร็ว และถ้าเป็นสัตว์ขนาด เล็กควรใส่ในถุงพลาสติกมัดให้แน่น แช่ในกล่องโฟมที่มีน้ำแข็ง รีบนำาส่ง ตรวจภายใน 1 วัน

การตรวจรอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา

 • ตัดชิ้นเนื้อความหนาไม่เกิน 0.5 cm.
 • แช่ในขวดน้ำยาฟอร์มาลิน 10% (ฟอร์มาลิน 1 ส่วน ต่อ น้ำ 9 ส่วน)
 • เขียนหมายเลข หรือชื่อสัตว์ ให้ชัดเจนด้วยหมึกที่ไม่ลบหลุดง่าย

หมายเหตุ

 • กรณีส่ง "สัตว์มีชีวิต" เพื่อชันสูตร ควรเลือกสัตว์ที่แสดงอาการป่วยเพื่อเป็นตัวแทน

 • สำหรับสุกร ควรส่งตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตร 2-3 ตัว/ครั้ง

 • สัตว์ปีก ควรส่งตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตร 3-5 ตัว/ครั้ง

 • การตรวจทางจุลพยาธิวิทยา รับตัวอย่างส่งตรวจอย่างน้อย 20 ตัวอย่าง

ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียและกิณวิทยา

ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา

หลักการ

เพื่อตรวจเพาะแยกเชื้อแบคทีเรียที่ในตัวอย่างส่งตรวจ และทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

ชนิดของตัวอย่าง

สำลีป้ายเชื้อ หรือ ของเหลวอื่นๆ

วิธีการเก็บตัวอย่าง

 • ใช้สำลีปราศจากเชื้อ ป้ายบริเวณวิการของโรค หรือของเหลว
 • หรือใช้เข็มฉีดยาดูดเก็บของเหลวที่ต้องการส่งตรวจ
 • เขียนระบุฉลากบนตัวอย่างให้ชัดเจน
 • ในกรณีที่ต้องการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะให้ระบุชื่อยาที่ต้องการทดสอบ หรือหากสงสัยเชื้อชนิดใดเป็นพิเศษให้ระบุชนิดของเชื้อมาที่ฉลากให้ชัดเจน
 • เก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส หรือรีบนำส่งห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุด

งานบริการแบคทีเรีย

ชนิดการทดสอบ

วิธีการตรวจ

ระยะเวลาตรวจ (เวลาทำการ)

ค่าบริการ/ตัวอย่าง

Bacterial identification

Conventional

5 วัน

200

Drug sensitivity test Disk diffusion

5 วัน

200

 

ห้องปฏิบัติการกิณวิทยา

การตรวจตัวอย่างทางกิณวิทยา

เป็นการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อราประเภทโมลด์และยีสต์ในตัวอย่างส่งตรวจ

ชนิดของตัวอย่างส่งตรวจ

สำลีป้ายเชื้อ

วิธีการเก็บตัวอย่าง

 • ใช้สำลีที่สะอาดปราศจากเชื้อป้ายเก็บตัวอย่างบริเวณที่ต้องการตรวจ
 • เก็บก้านสำลีลงอาหารเลี้ยงเชื้อ Sabouraud dextrose agar slant
 • ปิดปากหลอดทดลองให้แน่น และซ้อนด้วยถุงพลากติกสะอาดมัดปากถุงให้แน่น
 • นำส่งห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุด

ชนิดของตัวอย่างส่งตรวจ

ขุยผิวหนัง เส้นผม ขน เล็บ หรือ เยื่อบุ

 • ทำความสะอาดบริเวณที่จะทำการเก็บตัวอย่างด้วย 70% แอลกอฮอล์
 • ขูดผิวหนังบริเวณที่มีวิการขอรอยโรค
 • เก็บตัวอย่างผิวหนัง เส้นผม ขน เล็บ ในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดแน่น
 • นำส่งห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุด

งานบริการทางด้านวินิจฉัยกิณวิทยา

โรคที่ตรวจ

วิธีการตรวจ

ระยะเวลาตรวจ (เวลาทำการ)

ค่าบริการ/ตัวอย่าง

โรคติดเชื้อราบนผิวหนัง Dermatophyte

KOH, LCB และ DTM 2 อาทิตย์ 300 บาท/ตัวอย่าง
โรคติดเชื้อยีสต์ด้ SDA + Antibiotic 2 อาทิตย์

300 บาท/ตัวอย่าง

ห้องตรวจทางปรสิตวิทยา

อ-ยุ

    ผศ.สพ.ญ.ยุวดี คงภิรมย์ชื่น

   ผู้รับผิดชอบห้องปรสิตวิทยา

หลักการ

          เพื่อตรวจหาเชื้อปรสิตในตัวอย่างส่งตรวจ

ชนิดของตัวอย่างส่งตรวจ

อุจจาระ เลือด

วิธีการเก็บตัวอย่าง (อุจจาระ)

 1. เก็บตัวอย่างอุจจาระจากทวารหนักของสัตว์ที่สงสัย โดยให้มีปริมาณของอุจจาระอย่างน้อย 25 กรัม
 2. เก็บอุจจาระส่งตรวจลงในถุงพลาสติกที่สะอาด ปิดปากถุงให้สนิท
 3. แช่น้ำแข็ง แล้วนำส่งที่ห้องปฏิบัติการทันที

วิธีเก็บตัวอย่าง (เลือด)

 1. หากตัวอย่างส่งตรวจเป็นเลือดให้เก็บตัวอย่างเลือดปริมาณ 3 ซีซี ในหลอดเก็บเลือดแบบสูญญากาศที่มีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 2. เขียนชื่อหลอดบรรจุเลือดให้ชัดเจน

 

งานบริการด้านปรสิตวิทยา

ชนิดการทดสอบ

วิธีการตรวจ

ระยะเวลาตรวจ (เวลาทำการ)

ค่าบริการ/ตัวอย่าง

พยาธิในอุจจาระ

Floatation

2 วัน

100

พยาธิเม็ดเลือด

Blood smear

2 วัน

200

 

ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย

 • ห้องปฏิบัติการชันสูตรซาก
 • ห้องปฏิบัติการซีรัมวิทยา
 • ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา
 • ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา
 • ห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย
 • ห้องปฏิบัติการกิณวิทยา
 • ห้องปฏิบัติการทางอณูชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการทางปรสิตวิทยา
 • ห้องตรวจทางซีรั่มวิทยา

  อ-ตุ่ย

    สพ.ญ.ดร. สุวรักษ์ วรรณรัตน์

     ผู้รับผิดชอบห้องซีรั่มวิทยา 

  ข้อกำหนดในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

            ควรเก็บตัวอย่างเลือด 2 ครั้งโดยครั้งแรกในช่วงก่อนการติดเชื้อ (acute serum) และส่วนครั้งที่2 (convalescent serum) โดยเก็บตัวอย่างเลือดหลังจากส่งตัวอย่างครั้งแรกประมาณ 7-21 วัน เพื่อตรวจหาระดับ antibody จำเพาะที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 4 เท่า (4 fold rising titer) เมื่อเทียบกับระดับที่ตรวจพบครั้งแรก

  อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างเลือด

  1. กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา
  2. หลอดเก็บเลือด
  3. ถุงพลาสติกและยางรัด
  4. น้ำแข็งหรือ Ice pack
  5. กล่องโฟม

  วิธีการเก็บตัวอย่างเลือด

  1. เก็บตัวอย่างเลือดสัตว์โดยพิจารณาจากขนาดตัว

   

  ชนิดสัตว์

  ปริมาณเลือด (มล)

  ไก่, สัตว์ปีก

  1

  สุนัข, แมว

  1

  โค

  3-5

  สุกร

  3-5

  ม้า

  3-5

   

  1. ในกรณีที่ต้องการเก็บเลือดแบบ clotted blood ให้บรรจุเลือดลงในหลอดเก็บเลือดที่เตรียมไว้ โดยถอดหัวเข็มออกจากกระบอกฉีดยา แล้วดันก้านกระบอกฉีดยาช้าๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดเลือดแดงแตก
  1. เขียนชื่อ หมายเลขตัวสัตว์ ให้ชัดเจนด้วยหมึกที่ไม่ลบหลุดง่าย และไม่ใช้หมึกสีแดง
  2. หลังจากเก็บตัวอย่างเสร็จให้บรรจุในถุงพลาสติก มัดให้แน่น แช่ในภาชนะ เช่น กระติก หรือ กล่องโฟม ที่มีน้ าแข็ง หรือ Ice pack นำส่งตรวจภายใน 1 วัน

  การให้บริการทางซีรั่มวิทยา

  โรคที่ตรวจ

  วิธีการตรวจ

  ระยะเวลาตรวจ (เวลาทำการ)

  ค่าบริการ/ตัวอย่าง

  โรคนิวคลาสเซิล

  ELISA

  4 วัน

  400

   

  HI

  4 วัน

  50

  ห้องตรวจทางอณูชีววิทยา

  อ-ป่าน             VETRMUTTOlogo-2

     สพ.ญ.ดร. ธนิดา สนั่นเมือง                     และ                  สพ.ญ.ดร. มนัน ชาญนำสิน

                       ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการทางอณูชีววิทยา

  การตรวจวินิจฉัยทางอณูชีววิทยา

  หลักการ

  เป็นการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อจุลชีพ หรือแอนติเจนที่สงสัยในตัวอย่างส่งตรวจโดยใช้ไพร์เมอร์ที่มีจำเพาะต่อเชื้อจุลชีพ

  ชนิดของตัวอย่างส่งตรวจ

  เลือด, สำลีป้ายเชื้อ ชิ้นเนื้อ

  วิธีการเก็บตัวอย่าง

  1. หากตัวอย่างส่งตรวจเป็นเลือดให้เก็บตัวอย่างเลือดปริมาณ 3 ซีซี ในหลอดเก็บเลือดแบบสูญญากาศที่มีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด
  2. หากตัวอย่างส่งตรวจเป็นสำลีป้ายเชื้อให้เก็บลงในถุงพลากติกสะอาดมัดปากถุงให้แน่น
  3. หากตัวอย่างส่งตรวจเป็นเชิ้นเนื้อให้เก็บชิ้นเนื้อขนาดประมาณ 1x1x1 เซนติเมตร บรรจุลงในถุงพลาสติกที่สะอาดและปิดปากถุงให้สนิท
  4. เก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และรีบนำส่งห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุด

   

  งานบริการทางด้านวินิจฉัยทางอณูชีววิทยา

  โรคที่ตรวจ

  วิธีการตรวจ

  ระยะเวลาตรวจ (เวลาทำการ)

  ค่าบริการ/ตัวอย่าง

  โรคในสัตว์ปีก

  โรคนิวคาสเซิล

  RT-PCR

  3 วัน

  800

  โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ

  RT-PCR

  3 วัน

  800

  โรคไข้หวัดนกแก้ว

  PCR

  3 วัน

  500

  โรคในสุกร

  โรคติดเชื้อเซอร์โคไวรัส

  PCR

  3 วัน

  500

  โรค PRRS

  RT-PCR

  3 วัน

  800

  โรคอหิวาต์สุกร

  PCR

  3 วัน

  500

  โรคพิษสุนัขบ้าเทียม

  RT-PCR

  3 วัน

  800

  โรคในสุนัข

  โรคติดเชื้อเออร์ลิชิโอลิส

  PCR

  3 วัน

  500

   

  ผู้รับผิดชอบห้องสารเคมี ติดต่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์

  อ-แพน

   น.สพ. ณ พัทธ์  ปัณฑุกำพล

  Copyright © 2018. All rights reserved.