ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก เป็นหนึ่งในสถาบันสมทบของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ และมีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมเพื่อต่อยอดความรู้แก่สัตวแพทย์ทั่วไปในหลากหลายด้าน โดยถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของคณะที่มุ่งเน้น "เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์และสัตววิทยาประจำภาคตะวันออก"

ทางศูนย์ฯ ได้จัดงานสัมนาทางวิชาการครั้งแรกในชื่อโครงการ 1st RMUTTO VET CE "CLINICAL APPROACH TO EXOTIC PETS: BIRDS AND POCKET MAMMALS" เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา

Copyright © 2018. All rights reserved.