งานวิจัย | ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยในปีปฏิทิน 2558

 • กาจ โชคชัยอุตสาหะ และธนิดา สนั่นเมือง. 2558. "การเปรียบเทียบการจัดเรียงลำดับอาร์เอ็นเอนิวคลีโอไทด์ของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว ระหว่างโปรแกรมแพคเกจ QuasR และโปรแกรมแพคเกจ Rsubread”. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 8(2):1-8
 • กาจ โชคชัยอุตสาหะ และธนิดา สนั่นเมือง. "Construction of Pooled Oocyte Expression Profiles of Rhesus Monkey and Mouse for Concurrent Meta-analyses”. The Thai journal of Veterinary Medicine 45(4):523-533
 • กุลชัย นาคบุปผา. 2558. "ความชุกและการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Listeria monocytigenase ที่แยกได้จากนมโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย”. การประชุมระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7
 • กุลชัย นาคบุปผา. 2558. "ความไวต่อยาต้านจุลชีพของ Bacillus cereus ที่แยกได้จากนมสด”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 6 สาขาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมอาหาร
 • ดลฤทัย ศรีทะ. 2558. "สภาวะภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลบางพระด้วยวิธี ELISA”. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 2558. 8(1): p86-90
 • ดารกา ทองไทยนันท์. 2558. "General Anesthesia, Utilizing Etorphine Hydrochloride and Azaperone withSupplementary Isoflurane Inhalation Anesthesia, for Gatro-esophageal Endoscopy in a Domesticated Asian Elephant (Elephas maximus): A case report”. The Thai Journal Veterinary medicine 45(4): 657-663
 • ธนิดา สนั่นเมือง และเอมอร โอฬารรัตน์มณี. 2558. "การเปรียบเทียบคุณภาพเซลล์อสุจิที่เก็บได้จากอัณฑะแมวบ้านในแต่ละฤดูกาลของประเทศไทย”. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 8(2):1-8
 • ธนิดา สนั่นเมือง. 2558. "Epidermal Growth Factor (EGF) Improves Developmental Competence and Embryonic Quality of Singly Cultured Domestic Cat Embryos”. Journal of Reproduction and Development
 • สุทธิทัศน์ ทองคำใส. 2558. "อุบัติการณ์ของโรคที่นำโดยเห็บในสุนัขที่พบในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2555 ถึงเดือน มีนาคม 2557”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 6 สาขาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมอาหาร
 • เอมอร โอฬารรัตน์มณี. 2558. "Prevalence of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Detection in Aborted Foetuses, Mummified Foetuses, and Stillborn Piglets Using Quantitative Polymerase Chain Reaction”. The Journal of Veterinary Medical Science
 • เอมอร โอฬารรัตน์มณี. 2558. "Detection of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus in The Ovary of Gilts Culled Due to Reproductive Disturbances”. Comparative Clinical Pathology. 2015. 24(4): p903-910
 • เอมอร โอฬารรัตน์มณี. 2558. "Reproductive Performance in Sows in Relation to Porcine Parvovirus Vaccination Schedule in Thailand : A Field Study”. Proceeding of 14th Chulalongkorn University Veterinary Conference. 2015. p315
 • เอมอร โอฬารรัตน์มณี. 2558. "Treatment with Omega-3 Concentrate Does Not Alter Blood Chemical Profile in Dogs Afflicted With Hip Osteoarthritis”. Proceeding of 14th Chulalongkorn University Veterinary Conference. 2015. p297-298

2555

 • Retrospective swine influenza serological surveillance in the four highest pig density provinces of TRhailand before the introduction of the 2009 pandemic Influenza A virus subtype H1N1 using various antibody detection assays. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 2012 Nov 19
 • Comparative study of pandemic (H1N1) 2009, swine H1N1, and avian H3N2 influenza viral infections in quails. J. Vet. Sci. (2012)
 • การศึกษาซีรัมโปรตีนของช้างเลี้ยงในจังหวัดชลบุรี โดยเซลลูโลสอะซิเตต อิเล็กโตรโฟรีซิส. วารสารสัตวแพทยศาสตร์ขอนแก่น ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)
 • Surveillance of a swine influenza virus (SIV) in Thai commercial swine farms during year 2012-2011. 22nd INTERNATIONAL PIG VETERINARY SOCIETY CONGRESS, June 10-13, 2012

2554

 • Brief report: Molecular characterization of a novel reasserted pandemic H1N1 2009 in Thai pigs Virus Genes, 2011 Aug;43(1): 1-5
 • Single-step multiplex reverse transcription polymerase chain reaction assay for detection and differentiation of the 2009 H1N1 Influenza A virus pandemic in Thai swine populations. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation.2011 Sep;23(5):1017-1021
 • Serological evidence of pig-to-human influenza virus transmission on Thai swine farms. Veterinary Microbiology 148 (2011) 413-418
 • ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ เส้นรอบลูกอัณฑะ ขนาดอัณพะ น้ำหนักอัณฑะ ปริมาณเทศโทศเตอโรน และคุณภาพน้ำเชื้อของโค ทดสอบสมรรถภาพ และโคพ่อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน. วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554
 • CIRCOVAC Sow Vaccination: A Field Trial in Thailand. The 5th Asia Pig Veterinary Society Congress
 • Genetic and serologic divergence of subtype H3 swine influenza viruses in Thailand. The 5th Asia Pig Veterinary Society Congress
 • Swine influenza in Thailand. The 12th KKU Veterinary Annual Conference 2011 “International Conference on Global Issue Influencimg Human and Animal Health for ASEAN; One Health Concept”
 • Substitution Seminal Plasma by Beltsville Thawing Solution (BTS) on Bour Semen Quality. 3rd Rajamangala University of Technology International Conference
 • Detection and Subtyping of Swine Influenza Viruses in Thailand Using One Step Multiplex RT-PCR Assays. 3rd Rajamangala University of Technology International Conference
 • Effects of Ages and Sexs on Haematological Values of Healthy Dogs in Bangkok Province. 3rd Rajamangala University of Technology International Conference
 • Effect of Thiopentone and Other Pre-Anaesthetic Drug Combinations on Blood Chemistry Values in Dogs During Ovariohysterectomy. 3rd Rajamangala University of Technology International Conference
 • Anaesthetic Effects of Tiletamine-Zolazepam and Xylazine-Thiopental Combinations on Vital Sign Values in Dogs During Ovariohysterectomy. 3rd Rajamangala University of Technology International Conference

งานวิจัยในปีปฏิทิน 2557

 • ดลฤทัย ศรีทะ. 2557. "A Reassortant Virus of A Thai Swine Influenza Virus (SIV) and The Pandemic H1N1 of Pig Origin Did Not Induce Severe Disease in Experimental Ducks”. Thai Journal of Veterinary Medicine. 2014. 44(3): p335-344
 • เอมอร โอฬารรัตน์มณี. "Conception Rate and Litter Size in Multiparous Sows after Intrauterine Insemination Using Frozen - Thawed Boar Semen in a Commercial Swine Herd in Thailand”. Journal of Veterinary Medicine Science. 2014. 76(10): p1347-1351
 • เอมอร โอฬารรัตน์มณี. 2557. "Reproductive Performance of Sows With and Without PRRS Modified Live Virus Vaccination in PRRS - Virus - Seropositive Herds”. Tropical Animal Health and Production. 2014. 46(6): p1001-1007
 • เอมอร โอฬารรัตน์มณี. 2557. "Influence of Growth Rate and Onset of Boar Contact on Puberty Attainment of Replacement Gilts Raised in Thailand”. Tropical Animal Health and Production. 2014. 46(7): p1243-1248

งานวิจัยในปีปฏิทิน 2556

 • กาจ โชคชัยอุสาหะ และธนิดา สนั่นเมือง. 2556. "การสร้างแพคเกจฐานข้อมูล AnnotationDbi เพื่อระบุหน้าที่ของยีนสําหรับแพลทฟอร์มไม โครอะเรย์ในสัตว์ด้วยชุดคําสั่ง SQLForge”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 6
 • กาจ โชคชัยอุสาหะ และธนิดา สนั่นเมือง. 2556. "Application of AMDA 2.13 : a meta-analysis of canine gene expression microarray”. The 1 st International Conference “Green Technology for Future Survival” Rajamangala University of Technology Tawan-ok
 • ดลฤทัย ศรีทะ. 2556. "การสํารวจโรคไข้หวัดใหญ่สุกรในฟาร์มสุกร สําหรับฝึกนักศึกษาของวิทยาเขตบางพระ”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 6
 • ดลฤทัย ศรีทะ. 2556. "Facility disinfectant spray virusnip® for reducing swine influenza virus on air circulation, in vitro study”. The 6 th Asian Pig Veterinary Society Congress ,Ho Chi Minh City, Vietnam
 • ดลฤทัย ศรีทะ. 2556. "Probable Pig to Duck Transmission of the Pandemic H1N1 2009 (pH1N1) and Its Reassortant in Commingling Experimental Condition”. Thai Journal of Veterinary Medicine 2013. 43(2)
 • ดลฤทัย ศรีทะ. 2556. "Genetic characterization of Thai swine influenza viruses after the introduction of pandemic H1N1 2009”. Virus Genes(2013) 47
 • ดลฤทัย ศรีทะ. 2556. "Experimental infection with a Thai reassortant swine influenza virus of pandemic H1N1 origin induced disease”. Virology Journal 2013,10
 • เตือนตา ชาญศิลป์, อธิคม ชินอ่อน และบรรณารัก แก้วจรูญ. 2556. "ปริมาณแร่ธาตุในซีรั่มสุกรแม่พันธุ์ในเขตภาค กลางและตะวันออกของประเทศไทย”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 6
 • เตือนตา ชาญศิลป์, ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ และธาริณี ทับทิม. 2556. "ค่าโลหิตวิทยาและค่าชีวเคมีในเลือดของสุนัขที่แสดง อาการทางคลินิกของโรค เออร์ลิซิโอซิสและเฮปาโตซูโนซิส”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 6
 • เตือนตา ชาญศิลป์ และปิติพัฒน์ กิตติ์พิภัทร์กุล. 2556. "Survey on Enteritis Caused by Canine Parvovirus and Canine Coronavirus in the Middle and Eastern Part of Thailand between January and August 2012”. The 1 st International Conference “Green Technology for Future Survival” Rajamangala University of Technology Tawan-ok
 • เตือนตา ชาญศิลป์, ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ, ธาริณี ทับทิม, สมชาย โสมย์ไพศาลศิลป์, อธิคม ชินอ่อน, ปิติพัฒน์ กิตติ์พิภัทร์กุล และมนัน วงศ์เสรีพิพัฒนา. 2556. "การพัฒนาแนวทางป้องกันอันตรายภายในสถานพยาบาลสัตว์เล็ก : กรณีศึกษาในชุมชนตลาดใหม่ ชุมชนบ้านสวน อำเภอเมือง และชุมชนเนินพลับหวาน อำเภอบางละมุง ของจังหวัดชลบุรี”. วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556
 • ธนิดา สนั่นเมือง, กาจ โชคชัยอุสาหะ และวีณา จูงพันธ์. 2556. “รายงานสัตว์ป่วยเนื้องอกชนิดติดต่อทางการ ผสมพันธุ์บริเวณต่อมน้ําเหลืองขาหลังของ สุนัขในประเทศไทย”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 6
 • ธนิดา สนั่นเมือง และกาจ โชคชัยอุสาหะ. 2556. "Spontaneous hyphemaofa dog in Thailand : a case report”. The 1 st International Conference “Green Technology for Future Survival” Rajamangala University of Technology Tawan-ok
 • สมศักดิ์ ภัคภิญโญ, สุวรักษ์ วรรณรัตน์, เกรียงไกร แสงทองแดง และมาร์ซีโล พาเนียโก. 2556. "Efficacy and Safety of Different Live Mycoplasma gallisepticum Vaccines in Layer Chickens”. Thai Journal of Veterinary Medicine 2013. 43(4)
 • สุวรักษ์ วรรณรัตน์. 2556. "Experimental assessment of house flies as vectors in avian subtype H5N1 transmission in chickens”. Avian Diseases

2553

 • Pandemic (H1N1) 2009 Virus on Commercial Swine Farm, Thailand. Emerging Infectious Diseases Vol. 16 No. 10, October 2010
 • Development of a one-step RT-PCR assay for detection and differentiation between swine influenza H1N1 virus and pandemic H1N1 2009 virus in Thai swine herds. Proceedings of the 21th International Pig Veterinary Society Congress
 • Serological study of H1 and H3 swine influenza viruses from pigs in the high pig population provinces in Thailand.Proceedings of the 21th International Pig Veterinary Society Congress
 • Existence of reassortant H1N2 swine influenza viruses isolated in eastern part of Thailand. Proceedings of the 21th International Pig Veterinary Society Congress
Copyright © 2018. All rights reserved.