รายการล่าสุด

สืบสานพระเพณีสงกรานต์ 2560

18 เมษายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ – คณาจารย์และนักศึกษาร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ด้วยการรดน้ำดำหัวขอพรจากคณาจารย์อาวุโส ณ ห้องประชุมชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

สรุปความรู้ด้านการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving)

สรุปการจัดการความรู้ สรุปความรู้ด้านการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving) กดที่นี่

กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559

13 มีนาคม 2560 ตึกคณะสัตวแพทยศาตร์ ห้อง 424 – คณะสัตวแพทยศาตร์ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ. น.สพ. ดร.กัมพล แก้วเกษ จากคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัลมหิดล อ. นพ.อนุเทพ บูรมิ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ รศ. สพ.ญ. ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาตร์ มทร.ตะวันออก ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาเพื่อให้มีทักษะ Critical Thinking & Problem Solving โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์จำนวนมาก เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

สัมมนาสัญจร ครั้งที่ ๓

26 ธันวาคม 2559 – ห้องประชุม ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก – คณะอนุกรรมการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน สัตวแพทยสภา ประกอบด้วย รศ.น.สพ.ดร.ชัยณรงค์ โลหชิต รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณดา สุจริต ผศ.น.สพ.ดร.วุฒิชัย กลมเกลียว และ ผศ.สพ.ญ.ดร.วรา พานิชเกรียงไกร ร่วมเป็นวิทยากรในงาน “สัมมนาสัญจร ครั้งที่ ๓” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ถึงสาเหตุที่ต้องมีการสอบ สอบเรื่องอะไร เตรียมตัวอย่างไร ตลอดจนขั้นตอนการสมัครสอบ โดยในงานได้รับความสนใจจากนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าจำนวนมาก เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

คณะได้รับการประกาศรับรองปริญญาจากสัตวแพทยสภาแล้ว

คลิ้กที่ภาพเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์

จากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 คณะกรรมการได้มีมติพิจารณาสนับสนุนรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติแก่คณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ดังนี้

  • สพ.ญ.ดร.เอมอร โอฬารรัตน์มณี รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เรื่อง "Prevalence of porcine reproductive and respiratory syndrome virus detection in aborted fetuses, mummified fetuses and stillborn piglets using quantitative polymerase chain reaction" ในวารสาร The Journal of Veterinary Medical Science ปี 2015 ฉบับที่ 77(9) หน้า 1071-1077
  • น.สพ.ดร.กาจ โชคชัยอุสาหะ รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เรื่อง "Construction of pooled oocyte expression profiles of rhesus monkey and mouse for concurrent meta-analyses" ในวารสาร The Thai Journal of Veterinary Medicine ปี 2015 ฉบับที่ 45(4) หน้า 523-534
  • สพ.ญ.ดร. ธนิดา สนั่นเมือง รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ เรื่อง "The case report of preputial tumors in dog" ในวารสาร Journal of Applied Animal Science ปี 2016 ฉบับที่ 9 หน้า 52-53
  • สพ.ญ.ดร. ธนิดา สนั่นเมือง รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ เรื่อง "Seasonal effects on ovarian activity and oocyte quality of domestic cats in Thailand" ในวารสาร Journal of Applied Animal Science ปี 2016 ฉบับที่ 9 หน้า 17-18