รายการล่าสุด

_DSC4173

สัมมนาสัญจร ครั้งที่ ๓

26 ธันวาคม 2559 – ห้องประชุม ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก – คณะอนุกรรมการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน สัตวแพทยสภา ประกอบด้วย รศ.น.สพ.ดร.ชัยณรงค์ โลหชิต รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณดา สุจริต ผศ.น.สพ.ดร.วุฒิชัย กลมเกลียว และ ผศ.สพ.ญ.ดร.วรา พานิชเกรียงไกร ร่วมเป็นวิทยากรในงาน “สัมมนาสัญจร ครั้งที่ ๓” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ถึงสาเหตุที่ต้องมีการสอบ สอบเรื่องอะไร เตรียมตัวอย่างไร ตลอดจนขั้นตอนการสมัครสอบ โดยในงานได้รับความสนใจจากนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าจำนวนมาก เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

13584784_1165042926880010_5391872806142906486_o

The 1st RMUTTO One Health Training Course in Veterinary Science

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับและจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่ผู้ฝึกอบรมจากประเทศเวียตนามระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2559 เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

13494985_1158240780893558_2825738430401432702_n

โครงการอนุรักษ์และรักษาไก่พื้นเมืองจังหวัดชลบุรี

โครงการอนุรักษ์และรักษาไก่พื้นเมืองจังหวัดชลบุรี เป็นโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ วัดหนองไผ่แก้ว อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เป็นกิจกรรมท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงและการอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองสายพันธุ์เขียวหางดำ (ไก่พระรถ) โดยมีการบูรณาการความรู้ร่วมกับรายวิชาการเรียนการสอน เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

คณะได้รับการประกาศรับรองปริญญาจากสัตวแพทยสภาแล้ว

คลิ้กที่ภาพเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์

จากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 คณะกรรมการได้มีมติพิจารณาสนับสนุนรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติแก่คณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ดังนี้

  • สพ.ญ.ดร.เอมอร โอฬารรัตน์มณี รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เรื่อง "Prevalence of porcine reproductive and respiratory syndrome virus detection in aborted fetuses, mummified fetuses and stillborn piglets using quantitative polymerase chain reaction" ในวารสาร The Journal of Veterinary Medical Science ปี 2015 ฉบับที่ 77(9) หน้า 1071-1077
  • น.สพ.ดร.กาจ โชคชัยอุสาหะ รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เรื่อง "Construction of pooled oocyte expression profiles of rhesus monkey and mouse for concurrent meta-analyses" ในวารสาร The Thai Journal of Veterinary Medicine ปี 2015 ฉบับที่ 45(4) หน้า 523-534
  • สพ.ญ.ดร. ธนิดา สนั่นเมือง รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ เรื่อง "The case report of preputial tumors in dog" ในวารสาร Journal of Applied Animal Science ปี 2016 ฉบับที่ 9 หน้า 52-53
  • สพ.ญ.ดร. ธนิดา สนั่นเมือง รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ เรื่อง "Seasonal effects on ovarian activity and oocyte quality of domestic cats in Thailand" ในวารสาร Journal of Applied Animal Science ปี 2016 ฉบับที่ 9 หน้า 17-18