ชมรมนักศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก

ชมรมโรคพิษสุนัขบ้า

ชมรมคนรักสัตว์

ชมรมสัตวแพทย์อาสา