บุคลากรรศ. สพ.ญ. ดร.เตือนตา ชาญศิลป์
คณบดีคณะสัตวแพทยาสตร์


ผศ. สพ.ญ.ยุวดี คงภิรมย์ชื่น
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
วุฒิการศึกษา สพ.บ.

อ. น.สพ.สมชาย โสมย์ไพศาลศิลป์
ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์
และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
วุฒิการศึกษา สพ.บ.


อ. สพ.ญ. ดร.ธนิดา สนั่นเมือง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วุฒิการศึกษา สพ.บ., วท.ด. (วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์)


อ. สพ.ญ.ธาริณี ทับทิม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
วุฒิการศึกษา สพ.บ.


อ. น.สพ. ดร.กาจ โชคชัยอุสาหะ
ตำแหน่ง หัวหน้าหนักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
วุฒิการศึกษา สพ.บ., วท.ด.


อ. น.สพ.ราชันย์ อัพภัยชา
ตำแหน่ง หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
วุฒิการศึกษา สพ.บ., วท.ม.


อ. น.สพ.อธิคม ชินอ่อน
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา สพ.บ.

สพ.ญ. ดร.ดลฤทัย ศรีทะ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา สพ.บ., วท.ด. (พยาธิวิทยา)


ผศ. น.สพ.จเร อุดมยิ่ง
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา สพ.บ.


สพ.ญ.เบญจมาศ วงศ์สาลี
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา สพ.บ.


ผศ.บรรณารักษ์ แก้วจรูญ


น.สพ.ปิติพัฒน์ กิตติ์พิพัฒน์กุล
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา สพ.บ.


อ. น.สพ.กุลชัย นาคบุปผา
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา สพ.บ., วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอาหาร)


อ. น.สพ.ธนกฤต จันทร์คง
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา สพ.บ.


อ. สพ.ญ.กนกวรรณ สิงห์อาษา
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา สพ.บ.


อ. สพ.ญ.วีณา จูงพันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา สพ.บ.


อ. สพ.ญ. ดร.สุวรักษ์ วรรณรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา สพ.บ., วท.ด. (อายุรศาสตร์)


อ. น.สพ.สุทธิทัศน์ ทองคำใส
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา สพ.บ.


อ. สพ.ญ.ดารกา ทองไทยนันท์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา สพ.บ.


อ. สพ.ญ.กมลพร ปัญจะ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา สพ.บ.


อ. สพ.ญ.พิมลพรรณ ศรีภิรมย์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา สพ.บ.


อ. สพ.ญ. ดร.เอมอร โอฬารรัตน์มณี
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา สพ.บ., วท.ด. (วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์)


อ. น.สพ.ณ พัทธ์ ปัณฑุกำพล
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา สพ.บ., วท.ม. (วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์)

อ. สพ.ญ.ศิริลักษณ์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา สพ.บ., วท.ม. (พยาธิวิทยา)


อ. สพ.ญ.มนัน
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา สพ.บ.


อ. สพ.ญ.สวรรญา วภักดิ์เพชร
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา สพ.บ.
Copyright © 2018. All rights reserved.