บุคลากร

รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ

รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ยุวดี คงภิรมย์ชื่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. ธนิดา สนั่นเมือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
4 นายสัตวแพทย์ อธิคม ชินอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
5 สัตวแพทย์หญิง ธาริณี ทับทิม รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. ดลฤทัย ศรีทะ หัวหน้าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
7 นายสัตวแพทย์ ราชันย์ อัพภัยชา หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ จเร อุดมยิ่ง อาจารย์ประจำ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรณารัก แก้วจรูญ อาจารย์ประจำ
10 สัตวแพทย์หญิง ดร. มนัน วงศ์เสรีพิพัฒนา อาจารย์ประจำ
11 สัตวแพทย์หญิง เบญจมาศ วงศ์สาลี อาจารย์ประจำ
12 สัตวแพทย์หญิง ดร. ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ อาจารย์ประจำ
13 สัตวแพทย์หญิง ดร. เอมอร โอฬารรัตน์มณี อาจารย์ประจำ
14 นายสัตวแพทย์ กุลชัย นาคบุปผา อาจารย์ประจำ
15 สัตวแพทย์หญิง วีณา จูงพันธ์ อาจารย์ประจำ
16 นายสัตวแพทย์ ดร. กาจ โชคชัยอุสาหะ อาจารย์ประจำ
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. สุวรักษ์ วรรณรัตน์ อาจารย์ประจำ
18 นายสัตวแพทย์ ณ พัทธ์ ปัณฑุกำพล อาจารย์ประจำ
19 นายสัตวแพทย์ ดร. พรรษวุฒิ สุดใจดี อาจารย์ประจำ
20 สัตวแพทย์หญิง สุขุมาล ฤทธิ์เต็ม อาจารย์ประจำ
21 สัตวแพทย์หญิง ดร. สุชวัล พรสุขอารมณ์ อาจารย์ประจำ
22 สัตวแพทย์หญิง กมลพร ปัญจะ อาจารย์ประจำ
23 นายสัตวแพทย์ ธนกฤต จันทร์คง อาจารย์ประจำ
24 สัตวแพทย์หญิง พิมลพรรณ ศรีภิรมย์ อาจารย์ประจำ
25 สัตวแพทย์หญิง กนกวรรณ สิงห์อาษา ลาศึกษาต่อ
26 นายสัตวแพทย์ สุทธิทัศน์ ทองคำใส ลาศึกษาต่อ
27 นายสัตวแพทย์ ปิติพัฒน์ กิตติ์พิภัทร์กุล ลาศึกษาต่อ
28 นายสัตวแพทย์ สมชาย โสมย์ไพศาลศิลป์ ลาศึกษาต่อ
Copyright © 2018. All rights reserved.