เกี่ยวกับคณะ

อัตลักษณ์

บัณฑิตนักปฏิบัติ

การปฏิบัติที่จะต้องได้รับการฝึกฝนทั้งใจและกาย และทั้งจะต้องเป็นนักปฏิบัติงานที่มีหลักวิชาดีด้วย และที่สำคัญจะต้องมีการปรับปรุงตัวเองให้มีการพัฒนาก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ใฝ่ใจศึกษาทั้งทางลึกและทางกว้าง เพื่อให้บัณฑิตใช้วิชาชีพ ความสามารถ ความบริสุทธิ์ใจ ความฉลาดรอบคอบ สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมได้สัมฤทธิ์ผล

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินดร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในการพระราชทางปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของราชมงคล พ.ศ.2525

เอกลักษณ์

นำความรู้สู่สังคม

การนำความรู้สู่สังคมที่ไม่ใช่เพียงแค่การประสิทธิ์ประสาทวิชาในห้องเรียนอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ออกสู่สาธารณะให้กับทุกภาคส่วนของสังคม โดยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่ได้สะสมอยู่กับเหล่าคณาจารย์ หรือองค์ความรู้จากบุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยเชื้อเชิญมาสู่สังคมชุมชนให้สามารถนำความรู้ไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญาคณะสัตวแพทยศาสตร์

พัฒนาคน พัฒนาชาติ

ปณิธานคณะสัตวแพทยศาสตร์

สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำในอาเซียน ที่ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์นักปฏิบัติ มุ่งเน้นนวัตกรรม การวิจัย การบริการวิชาการ รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและเป็นที่ยอมรับในสังคม

การก่อตั้งคณะสัตวแพทย์

พ.ศ. 2549

ศาสตราจารย์ ดร.เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยได้เสนอความคิดเห็นให้มีการจัดการการศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (2550-2554)

พ.ศ. 2550

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 โดยให้คณาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการดำเนินการ โดยมีการประชุมสัมมนา คณะกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนในเขตภาคตะวันออก ผลการศึกษาเห็นว่าควรจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ขึ้นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ได้มีการดำเนินการโดยมีการประชุมสัมมนาลักษณะการจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และประชุมสัมมนาคณะกรรมการร่างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ผลการศึกษาเป็นหลักสูตร 6 ปีมุ่งเน้นบูรณาการและเน้นการสร้างประสบการณ์วิชาชีพ โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 โดยบริหารงานภายใต้สำนักงานอธิการบดีและแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิงเตือนตา ชาญศิลป์ เป็นประธานคณะทำงานตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 501/2550 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550

พ.ศ. 2551

สภามหาวิทยาลัยมีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ประกอบความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยและเพื่อให้การดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2552

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 จำนวน 33 คน โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ใช้อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเก่าเป็นที่ตั้งของคณะฯ

พ.ศ. 2553

คณาจารย์จากภาควิชาสัตวศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้โอนย้ายมาช่วยราชการที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ และทางคณะได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตและวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์เพิ่มอีก 1 หลักสูตร

พ.ศ. 2558

การประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 มีมติให้ประกาศรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) ของคณะฯ อย่างเป็นทางการ และได้ประกาศลงเว็บไซต์ของสัตวแพทย์สภาเอง โดยคณะฯ นับเป็นสถาบันการศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร์ลำดับที่ 8 ของประเทศไทย

พ.ศ. 2561

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีการสรรหาคณบดีใหม่ เนื่องจาก รศ. สพ.ญ. ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ ได้หมดวาระลง และผลการสรรหาในครั้งนี้ จึงได้มีการแต่งตั้ง รศ. น.สพ. ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค เป็นคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยเข้ารับตำแหน่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน

พันธกิจคณะสัตวแพทยศาสตร์

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่พึงประสงค์และมีคุณภาพ

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาภูมิภาคตะวันออกให้เข้มแข็ง

อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ภาคตะวันออก

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดีในทุกมิติ

Copyright © 2018. All rights reserved.