เกี่ยวกับคณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

ประวัติความเป็นมา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก

พ.ศ. 2549

ศาสตราจารย์ ดร.เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยได้เสนอความคิดเห็นให้มีการจัดการการศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (2550-2554)

พ.ศ. 2550

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 โดยให้คณาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการดำเนินการ โดยมีการประชุมสัมมนา คณะกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนในเขตภาคตะวันออก ผลการศึกษาเห็นว่าควรจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ขึ้นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ได้มีการดำเนินการโดยมีการประชุมสัมมนาลักษณะการจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และประชุมสัมมนาคณะกรรมการร่างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ผลการศึกษาเป็นหลักสูตร 6 ปีมุ่งเน้นบูรณาการและเน้นการสร้างประสบการณ์วิชาชีพ โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 โดยบริหารงานภายใต้สำนักงานอธิการบดีและแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิงเตือนตา ชาญศิลป์ เป็นประธานคณะทำงานตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 501/2550 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550

พ.ศ. 2551

สภามหาวิทยาลัยมีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ประกอบความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยและเพื่อให้การดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

วิสัยทัศน์คณะสัตวแพทยศาสตร์

เป็นศูนย์กลางการศึกษาชั้นนำด้านสัตวแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ของภาคตะวันออก สร้างผลงานการวิจัยและปรัชญาวิชาการเป็นมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งเน้นการบริการสังคมในระดับชุมชนและระดับชาติ

ปรัชญา

ใส่ใจสุขภาพสัตว์ ปฏิบัติดีเด่น เน้นคุณธรรม ชี้นำสังคม

เอกลักษณ์

นำความรู้สู่สังคม

อัตลักษณ์

บัณฑิตนักปฏิบัติ

พ.ศ. 2552

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 จำนวน 33 คน โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ใช้อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเก่าเป็นที่ตั้งของคณะฯ

พ.ศ. 2553

คณาจารย์จากภาควิชาสัตวศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้โอนย้ายมาช่วยราชการที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ และทางคณะได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตและวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์เพิ่มอีก 1 หลักสูตร

พันธกิจ

  • เพื่อผลิตสัตวแพทย์และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัตว์ที่มีมาตรฐาน
  • เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์และสัตววิทยาประจำภาคตะวันออก
  • เพื่อผลิตนักวิจัย นักสร้างสรรค์ และนวัตกรรรมทางสัตวแพทย์
  • เพื่อบริการวิชาการต่อความต้องการของสังคมและประเทศ
  • เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • เพื่อบริหารองค์กรด้วยความเป็นธรรม

ตราสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ประจำคณะสัตวแพทย์ประกอบไปด้วย คฑาคาดูเซียส โดยคฑาจะพันรอบด้วยงูและปีกนก ซึ่งหมายถึงสัญสักษณ์ทางการแพทย์ ภายใต้คฑาจะมีอักษรตัว V มาจากคำว่า Veterinary หมายถึงสัตวแพทย์ ด้านบนสุดมีคำว่า Faculty of Veterinary Medicine หมายถึงคณะสัตวแพทย์ ด้านล่างสุด มีคำว่า Rajamangala University of technology Tawan-ok หมายถึงชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อันเป็นนามที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามให้ โดยทั้งหมดจะอยู่ภายในวงกลมสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำคณะสัตวแพทย์