สรุปโครงการกิจกรรม ปี 2562

งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ


งานบริการนักศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรม ของนักศึกษา

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

-โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมสุขภาพกระบือพื้นเมืองจังหวัดชลบุรี

-โครงการคุณธรรมนำชีวิต

-โครงการอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่