การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

สรุปโครงการกิจกรรม ปี 2562

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

งานบริการนักศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรม ของนักศึกษา

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

-โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมสุขภาพกระบือพื้นเมืองจังหวัดชลบุรี

-โครงการคุณธรรมนำชีวิต

-โครงการอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่