จากระยะเวลามากกว่า 25 ปี ของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ โดยมีการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจึงมีโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งทั้งสองหลักสูตรได้ผ่านการรับรองปริญญาจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออกได้รับการรับรองเป็นสถาบันการศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร์ลำดับที่ 8 ของประเทศ ทั้งนี้ผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตมีสิทธิ์ในการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภาได้

ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามปณิธานที่ว่า “สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี” เพื่อสร้าง บัณฑิตนักปฏิบัติ” อันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศที่ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์

Carousel imageCarousel imageCarousel image