หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ 6 ปี จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 247 หน่วยกิต และมีการฝึกภาคปฏิบัติทั้งที่เป็นรายวิชาเรียนและนอกรายวิชาเรียน มีการฝึกภาคปฏิบัตินอกรายวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง โดยหลักสูตรได้การรับรองจากสภาวิชาชีพ มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์

คุณสมบัติผู้สัมคร

รับผู้สำเร็ตการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย์-คณิต และ มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ทปอ.)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

อ.พรรษวุฒิ สุดใจดี

หัวหน้าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ผศ.ดลฤทัย ศรีทะ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ธนิดา สนั่นเมือง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.กาจ โชคชัยอุสาหะ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.เอมอร โอฬารรัตน์มณี

อาจารย์ประจำหลักสูตร