หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต และมีการฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชาเรียนโดยเป็นการฝึกในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 520 ชั่วโมงหรือการฝึกสหกิจศึกษาเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์เน้นการฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียน และ การฝึกงานในสถานประกอบการจริง ส่งเสริมความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มความพร้อมในชีวิตการทำงาน โดยหลักสูตรตอบโจทย์ตลาดแรงงานด้านสุขภาพสัตว์ และสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

คุณสมบัติผู้สมัคร :

หลักสูตร 4 ปี : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย์-คณิต และ ปวช.สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์

หลักสูตรเทียบโอน (2 ปี) : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาสัตวรักษ์ สาขาสัตวศาสตร์ หรือ เทียบเท่า

ผศ.สพ.ญ.ดร.สุวรักษ์ วรรณรัตน์

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

ผศ.บรรณารัก แก้วจรูญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.จเร อุดมยิ่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.กุลชัย นาคบุปผา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.สุชวัล พรสุขอารมณ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร