คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

เบอร์โทรติดต่อ 033-136-099 ต่อ 1484, 1485

E-mail dvm_rmutto@hotmail.com