• แผนกลยุทธ์บริหารคณะ 2561 - 2565

 • แผนกลยุทธ์การเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

 • แผนกลยุทธ์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2565

 • โครงการปีงบประมาณ 2562 (ที่ได้รับ)

 • แผนการดำเนินโครงการ

 • สรูปโครงการปีงบประมาณ 2562

 • รางานดำเนินกงานประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2562

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

 • รายงานการประเมินตนเองคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

 • รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

 • รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพัตว์ ประจำปีการศึกษา 2561

 • รายงานการประเมินตนเองสำนักงานคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

 • แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2562

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2562

 • แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2561

 • แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2562

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2562