เทคนิคการเขียนงานวิจัยในชั้นเรียน
(การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย)
เทคนิคการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
(การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน)

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นการจัดการความรู้