เทคนิคการเขียนงานวิจัยในชั้นเรียน
(การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย)
เทคนิคการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
(การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน)