ที่ปรึกษาหน่วย

ผศ.สพ.ญ.ดร.ธนิดา สนั่นเมือง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

หัวหน้าหน่วยและรองหัวหน้าหน่วย

หัวหน้าหน่วย
อ.สพ.ญ.ดร.สุชวัล พรสุขอารมณ์
รองหัวหน้าหน่วย
ผศ.สพ.ญ.ดร.สุวรักษ์ วรรณรัตน์

กรรมการประจำหน่วยชันสูตรโรคสัตว์

ผศ.น.สพ.ดร.กาจ โชคชัยอุสาหะ
อ.น.สพ.กุลชัย นาคบุปผา
อ.สพ.ญ.ดร.เอมอร โอฬารรัตน์มณี
อ.น.สพ.ดร.พรรษวุฒิ สุดใจดี
อ.น.สพ.สมชาย โสมย์ไพศาลศิลป์
อ.สพ.ญ.ดร.กนกวรรณ สิงห์อาสา