อ.น.สพ.อธิคม ชินอ่อน
E-mail
athicom_ch@rmutto.ac.th

ผศ.สพ.ญ.ดร.ธนิดา สนั่นเมือง
E-mail thanida_sa@rmutto.ac.th

ผศ.สพ.ญ.ยุวดี คงภิรมย์ชื่น
E-mail
yuwadee_ko@rmutto.ac.th

อ.สพ.ญ.ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ
E-mail
siriluk_me@rmutto.ac.th

อ.น.สพ.ดร.พรรษวุฒิ สุดใจดี
E-mail
pansawut__su@rmutto.ac.th

อ.น.สพ.ราชันย์ อัพภัยชา
E-mail
rachan_ap@rmutto.ac.th

ผศ.น.สพ.จเร อุดมยิ่ง
E-mail charay_ud
@rmutto.ac.th

ผศ.บรรณารัก แก้วจรูญ
E-mail
bunnarak_ka@rmutto.ac.th

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ
E-mail
donruethai_sr@rmutto.ac.th

ผศ.น.สพ.ดร.กาจ โชคชัยอุสาหะ
E-mail
kaj_ch@rmutto.ac.th

อ.สพ.ญ.เบญจมาศ วงศ์สาลี
E-mail
benjamas_wo@rmutto.ac.th

ผศ.สพ.ญ.ดร.สุวรักษ์ วรรณรัตน์
E-mail
suwarak_wa@rmutto.ac.th

อ.น.สพ.สมชาย โสมย์ไพศาลศิลป์
E-mail
somchai_so@rmutto.ac.th

อ.สพ.ญ.ดร.มนัน ชาญนำสิน
E-mail manun_ch
@rmutto.ac.th

อ.น.สพ.กุลชัย นาคบุปผา
E-mail
kulchai_na@rmutto.ac.th

อ.น.สพ.ธนกฤต จันทร์คง
E-mail
thanakit_ch@rmutto.ac.th

อ.สพ.ญ.ดร.เอมอร โอฬารรัตน์มณี
E-mail
em-on_ol@rmutto.ac.th

อ.สพ.ญ.วีณา จูงพันธ์
E-mail
weena_jo@rmutto.ac.th

อ.น.สพ.อภิชิต โสภาน้อย
E-mail
apichit_so@rmutto.ac.th

อ.สพ.ญ.ดร.สุชวัล พรสุขอารมณ์
E-mail
suchawan_po@rmutto.ac.th

อ.สพ.ญ.ดร.กนกวรรณ สิงห์อาษา
E-mail
kanokwan_si@rmutto.ac.th

อ.น.สพ.ดร.สุทธิทัศน์ ทองคำใส
E-mail
sutitas_to@rmutto.ac.th

อ.น.สพ.ณ พัทธ์ ปัณฑุกำพล
E-mail
naphat_pa@rmutto.ac.th

อ.สพ.ญ.กมลพร ปัญจะ
E-mail
kamonporn_pa@rmutto.ac.th

อ.น.สพ.ปิติพัฒน์ กิตติ์พิภัทร์กุล
E-mail
pitipat_ki@rmutto.ac.th

อ.สพ.ญ.ธาริณี ทับทิม
E-mail
tharinee_tu@rmutto.ac.th

อ.สพ.ญ.ดร.ปัทมา มุฑฒิ
E-mail pattama_mu
@rmutto.ac.th

ดร.ณัฐพร คืนดี
E-mail natthaporn_ku
@rmutto.ac.th