สำนักงานคณบดี

นางสาวรัตนา คงสืบ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวยุวลักษณ์ เชื้อเงิน

นักวิชาการศึกษา

นางหทัยรัตน์ งามดี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวฐิติรัตน์ กสิวิทย์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวโศรดา เหลือชม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายนครชาย ไวยวิเชียร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุชาริณี กอบัวกลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวศิประภา เจนสัญญายุทธ

ประจำห้องปฏิบัติการมัชญวิทยา

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นางสาวปิยากรณ์ ภูมิสัตย์

ประจำห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นายนิติพัฒน์ เชาว์นาวิน

ประจำห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำ

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นายพงษ์พิพัฒน์ สาจันทร์

ประจำโรงพยาบาลสัตว์

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นายธิตินันท์ เวหล

ประจำโรงพยาบาลสัตว์

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นางสาวปัญจพร โพธิ์ทอง

ประจำห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นางสาวคณิตานันท์ ตันสกุล

ประจำห้องปฏิบัติการศัลยศาสตร์

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นางสาวอาริตา คงทิพย์

ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาการสืบพันธุ์

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นางสาววิภา เขียวสลับ

ประจำหน่วยชันสูตรโรคสัตว์

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นายปิยพงศ์ คงผอม

ประจำห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและกายวิภาค

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นางสาวนธิรัตน์ สุวจสุวรรณ

ประจำห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ ปั้นเจริญ

ประจำห้องปฏิบัติการอายุรศาสตร์

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นายศรุต ม่วงศรี

ประจำหน่วยชันสูตรโรคสัตว์

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นางสาวสุปรียา แซ่เอี๊ยบ

ประจำห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นางสาวพีรชญา เตยแก้ว

ประจำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ