ประวัติความเป็นมา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

พ.ศ. 2549

ศาสตราจารย์ ดร.เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยได้เสนอความคิดเห็นให้มีการจัดการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2550 - 2554)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พ.ศ. 2550

โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 โดยแต่งตั้งให้ รศ.สพ.ญ.ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ เป็นประธานคณะทำงาน และ ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) เป็นหลักสูตร 4 ปี และ หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี

  2. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

พ.ศ. 2552

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 จำนวน 33 คน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พ.ศ. 2558

การประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 มีมติให้ประกาศรับรองปริญญาสัตวแพทยาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) อย่างเป็นทางการ โดยนับเป็นสถาบันการศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร์ลำดับที่ 8 ของประเทศไทย

พ.ศ. 2561

คณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีการสรรหาคณบดีใหม่ และผลการสรรหา จึงได้มีการแต่งตั้ง รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค เป็นคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยเข้ารับตำแหน่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 จนถึงปัจจุบัน