Site icon คณะสัตวแพทยศาสตร์

โครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์ในชุมชนภาคตะวันออก


คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์ในชุมชนภาคตะวันออก เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ จึงให้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลและการจัดการสุขภาพสัตว์ และเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านการเรียนให้แก่นักศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์

Exit mobile version