โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

ทีมบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดำเนินการทำหมันสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 26 มิถุนายน 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์ admin

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ admin