สำนักงานคณบดี

นางสาวรัตนา คงสืบ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวยุวลักษณ์ เชื้อเงิน

นักวิชาการศึกษา

นายวิษณุ โชโต

นักวิชาการศึกษา

นายนครชาย ไวยวิเชียร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวโศรดา เหลือชม

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

ว่าที่ ร.ต.หญิง ทัศวรรณ ปั้นเจริญ

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นางสาวสุชาริณี กอบัวกลาง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอุดมศึกษา

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวศิประภา เจนสัญญายุทธ

ประจำห้องปฏิบัติการมัชญวิทยา

นางสาวปัญจพร โพธิ์ทอง

ประจำห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา

นางสาวนธิรัตน์ สุวจสุวรรณ

ประจำห้องปฏิบัติการ

นางสาวประไพ ทองมนต์

ประจำห้องปฏิบัติการศัลยศาสตร์

นางสาวปิยากรณ์ ภูมิสัตย์

ประจำห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา

นางสาวปรมาภรณ์ กรมสุริยศักดิ์

ประจำโรงพยาบาลสัตว์

นางสาวอาริตา คงทิพย์

ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาการสืบพันธุ์

นางสุปรียา คงผอม

ประจำห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา

นางสาวพีรชญา เตยแก้ว

ประจำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

นางสาววิภา เขียวสลับ

ประจำห้องปฏิบัติการชีววิทยาทางสัตวแพทย์

นายธิตินันท์ เวหล

ประจำห้องปฏิบัติการรังสีวิทยา

นายศรุต ม่วงศรี

ประจำห้องปฏิบัติการชันสูตร

นายอนุสรณ์ คนึงทอง

ประจำห้องปฏิบัติการผ่าซาก

นางสาวกัญญารัตน์ แสงศร

ประจำห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำ

นายปิยพงศ์ คงผอม

ประจำห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและกายวิภาค