สำนักงานคณบดี

นางสาวรัตนา คงสืบ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวยุวลักษณ์ เชื้อเงิน

นักวิชาการศึกษา

นางสาวหทัยรัตน์ งามดี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวฐิติรัตน์ กสิวิทย์

นักวิชาพัสดุ

นางสาวโศรดา เหลือชม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายนครชาย ไวยวิเชียร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุชาริณี กอบัวกลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวศิประภา เจนสัญญายุทธ

ประจำห้องปฏิบัติการมัชญวิทยา
ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นางสาวปัญจพร โพธิ์ทอง

ประจำห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา
ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นางสาวนธิรัตน์ สุวจสุวรรณ

ประจำห้องปฏิบัติการ
ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นางสาวคณิตานันท์ ตันสกุล

ประจำห้องปฏิบัติการศัลยศาสตร์
ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นางสาวปิยากรณ์ ภูมิสัตย์

ประจำห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา
ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ ปั้นเจริญ

ประจำห้องปฏิบัติการอายุรศาสตร์สัตว์
ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นางสาวอาริตา คงทิพย์

ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาการสืบพันธุ์
ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นางสาวสุปรียา แซ่เอี๊ยบ

ประจำห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา
ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นางสาวสิรัตชญา เตยแก้ว

ประจำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นางสาววิภา เขียวสลับ

ประจำห้องปฏิบัติการชันสูตร
ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นายธิตินันท์ เวหล

ประจำห้องปฏิบัติการรังสีวิทยา
ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นายศรุต ม่วงศรี

ประจำห้องปฏิบัติการชันสูตร
ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นายนิติพัฒน์ เชาว์นาวิน

ประจำห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำ
ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

นายปิยพงศ์ คงผอม

ประจำห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและกายวิภาค
ผลงานและรางวัลที่ได้รับ