งานบริการวิชาการกับการบูรณาการในการเรียนการสอน

คณะสัตวแพทยศาสตร์มุ่งเน้นการบริการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ครอบคลุมการดูแลสุขภาพสัตว์ ควบคุมโรคสัตว์ ให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยงสัตว์ จึงเกิดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน อาทิ
               1. โครงการควบคุมโรคสัตว์สู่คนในชุมชน
               2. โครงการสัตวแพทย์อาสา
               3. โครงการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในชุมชน
ซึ่งโครงการบริการวิชาการในคณะฯ สามารถบูรณาการให้เข้ากับการเรียนการสอนของนักศึกษาทั้ง 2 สาขา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงในภาคสนามทางด้านการวางแผนงาน การจับบังคับสัตว์ และการตรวจร่างกายสัตว์เบื้องต้นร่วมกับอาจารย์
unnamed (20)
unnamed (19)
unnamed (18)
unnamed (17)
unnamed (16)
unnamed (15)
unnamed (14)
previous arrow
next arrow
unnamed (20)
unnamed (19)
unnamed (18)
unnamed (17)
unnamed (16)
unnamed (15)
unnamed (14)
previous arrow
next arrow