งานบริการวิชาการกับการบูรณาการในการเรียนการสอน

คณะสัตวแพทยศาสตร์มุ่งเน้นการบริการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ครอบคลุมการดูแลสุขภาพสัตว์ ควบคุมโรคสัตว์ ให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยงสัตว์ จึงเกิดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน อาทิ

               1. โครงการควบคุมโรคสัตว์สู่คนในชุมชน

               2. โครงการสัตวแพทย์อาสา

               3. โครงการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในชุมชน

ซึ่งโครงการบริการวิชาการในคณะฯ สามารถบูรณาการให้เข้ากับการเรียนการสอนของนักศึกษาทั้ง 2 สาขา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงในภาคสนามทางด้านการวางแผนงาน การจับบังคับสัตว์ และการตรวจร่างกายสัตว์เบื้องต้นร่วมกับอาจารย์