งานบริการวิชาการกับการบูรณาการในการเรียนการสอน

คณะสัตวแพทยศาสตร์มุ่งเน้นการบริการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ครอบคลุมการดูแลสุขภาพสัตว์ ควบคุมโรคสัตว์ ให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยงสัตว์ จึงเกิดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน อาทิ
               1. โครงการควบคุมโรคสัตว์สู่คนในชุมชน
               2. โครงการสัตวแพทย์อาสา
               3. โครงการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในชุมชน
ซึ่งโครงการบริการวิชาการในคณะฯ สามารถบูรณาการให้เข้ากับการเรียนการสอนของนักศึกษาทั้ง 2 สาขา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงในภาคสนามทางด้านการวางแผนงาน การจับบังคับสัตว์ และการตรวจร่างกายสัตว์เบื้องต้นร่วมกับอาจารย์
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider