วิสัยทัศน์

 ” ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งภาคตะวันออก ด้านสุขภาพสัตว์และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ “

พันธกิจ

1. ผลิตสัตวแพทย์และนักวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ระดับปริญญาตามเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในสังคม

2. สร้างงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อตอบสนองนโยบายชาติ

3. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ ส่งเสิรมการเลี้ยงสัตว์ และการสัตวแพทยสาธารณสุขแก่ชุมชนและสังคม

4. ทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่ชุมชนยั่งยืน

5. บริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความผาสุขของผู้ปฏิบัติงาน