วิสัยทัศน์

 ” ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งภาคตะวันออก

 

ด้านสุขภาพสัตว์และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ “

พันธกิจ

1

ผลิตสัตวแพทย์และนักวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ระดับปริญญาตามเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในสังคม

2

สร้างงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อตอบสนองนโยบายชาติ

3

ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ ส่งเสิรมการเลี้ยงสัตว์ และการสัตวแพทยสาธารณสุขแก่ชุมชนและสังคม

4

ทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่ชุมชนยั่งยืน

5

บริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความผาสุขของผู้ปฏิบัติงาน