สำหรับนักศึกษา

การจัดการเรียนการสอน
คู่มือนักศึกษา
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับนักศึกษา (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
แบบคำขออนุญาตฝึกงาน
แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา
แบบฟอร์มขอกลับเข้าศึกษา
แบบคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
แบบคำร้องเพิ่ม-ถอนรายวิชา
แบบคำร้องขอลงทะเบียนต่ำ-เกินกว่าเกณฑ์
แบบคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า
แบบทะเบียนประวัตินักศึกษา
แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา
ใบลาสำหรับนักศึกษา (ลาเกิน 7 วัน)
แบบคำร้องทั่วไป
ข้อบังคับ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ.2564
คู่มือ การจัดตั้งชมรมนักศึกษา
ข้อบังคับ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยของนักศึกษา พ.ศ.2549
คู่มือ การกู้ยืม กยศ.แบบดิจิทัล
คู่มือ การเขียนโครงการสำหรับองค์การนักศึกษา

อาจารย์/นักศึกษา สามารถส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์

หรือสามารถส่งผ่านทาง E-mail : dvm_rmutto@hotmail.com

Page Facebook : Faculty of Veterinary Medicine, RMUTTO