คณะสัตวแพทยศาสตร์

สำนักงานคณบดี

บริการด้วยใจ

ฉับไว

ถูกต้อง

คณะสัตวแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลสัตว์ มทร.ตะวันออก

 • การตรวจสุขภาพทั่วไป
 • รักษาสัตว์ทางด้านอายุรกรรม
 • รักษาสัตว์ด้านศัลยกรรม
 • การตรวจวินิจฉัยค่าโลหิตวิทยา
 • เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
 • อัลตราซาวน์
 • หน่วยพักฟื้นสัตว์ป่วย
คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยพยาธิวิทยา

 • ห้องปฏิบัติการชันสูตรซากสัตว์
 • ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์

 • ห้องปฏิบัติกรไวรัสวิทยา
 • ห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย
 • ห้องปฏิบัติการกิณวิทยา
 • ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการเซรั่มวิทยา