สพ.ญ.ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ

 • งานแผนและงประมาณ

 • งานพัฒนาบุคลากร

 • งานประเมินผลและรายงาน

 • งานบริการวิชาการ

 • งานสารสนเทศ

 • งานอาคารสถานที่

 • งานอื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย

ผศ.สพ.ญ.ยุวดี คงภิรมย์ชื่น

 • งานหลักสูตรและการเรียนการสอน

 • งานวิจัย

 • งานประสานงานสถานประกอบการ

 • งานหน่วยชันสูตรโรคสัตว์

 • งานอื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย

สพ.ญ.ธาริณี ทับทิม

 • งานกิจการนักศึกษา งานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

 • งานวิเทศน์สัมพันธ์

 • งานสโมสรนักศึกษา/ชมรม

 • งานแนะแนว/ประชาสัมพันธ์

 • งานอื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย

หัวหน้าสาขาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

น.สพ.ดร.พรรษวุฒิ สุดใจดี

 • PRE-CLINIC

 • CLINIC

 • ห้องปฏิบัติการ

 • สหกิจศึกษา

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ผศ.สพ.ญ.ดร.สุวรักษ์ วรรณรัตน์

 • สหกิจศึกษา

น.สพ.สมชาย โสมย์ไพศาลศิลป์

 • สำนักงานบริหารโรงพยาบาลสัตว์

 • หน่วยสัตว์เล็ก

 • หน่วยปศุสัตว์

 • หน่วยชันสูตรโรคสัตว์

 • หน่วยพยาธิวิทยา

นางสาวรัตนา คงสืบ

1. งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)

2. งานบัญชี การเงิน

3. งานพัสดุ

4. งานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา

5. งานวิชาการ งานวิจัย และสหกิจศึกษา

6. งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

7. งานบุคลากร