อ.สพ.ญ.ดร.ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ

งานแผนและงประมาณ

งานพัฒนาบุคลากร

งานประเมินผลและรายงาน

งานบริการวิชาการ

งานสารสนเทศ

งานอาคารสถานที่

งานอื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย

อ.สพ.ญ.ดร.กนกนภัส กลิ่นภักดี

งานหลักสูตรและการเรียนการสอน

งานวิจัย

งานประสานงานสถานประกอบการ

งานหน่วยชันสูตรโรคสัตว์

งานอื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย

ผศ.สพ.ญ.ดร.เอมอร โอฬารรัตน์มณี

งานกิจการนักศึกษา งานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

งานวิเทศน์สัมพันธ์

งานสโมสรนักศึกษา/ชมรม

งานแนะแนว/ประชาสัมพันธ์

งานอื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย

ผศ.น.สพ.ดร.พรรษวุฒิ สุดใจดี

PRE-CLINIC

CLINIC

ห้องปฏิบัติการ

สหกิจศึกษา

ฝึกงานวิชาชีพ

ผศ.น.สพ.จเร อุดมยิ่ง

สำนักงานบริหารโรงพยาบาลสัตว์

หน่วยสัตว์เล็ก

หน่วยปศุสัตว์

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์

หน่วยพยาธิวิทยา

นางสาวรัตนา คงสืบ

งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)

งานบัญชี การเงิน

งานพัสดุ

งานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา

งานวิชาการ งานวิจัย และสหกิจศึกษา

งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

งานบุคลากร