รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

สพ.ญ.ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

ผศ.สพ.ญ.ยุวดี คงภิรมย์ชื่น

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

สพ.ญ.ธาริณี ทับทิม

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

น.สพ.สมชาย โสมย์ไพศาลศิลป์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มทร.ตะวันออก

น.สพ.ดร.พรรษวุฒิ สุดใจดี

หัวหน้าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ผศ.สพ.ญ.ดร.สุวรักษ์ วรรณรัตน์

หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต