ผศ.สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รักษาราชการแทน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

สพ.ญ.ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

ผศ.สพ.ญ.ยุวดี คงภิรมย์ชื่น

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

น.สพ.อธิคม ชินอ่อน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.น.สพ.จเร อุดมยิ่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มทร.ตะวันออก

น.สพ.ดร.พรรษวุฒิ สุดใจดี

หัวหน้าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ผศ.สพ.ญ.ดร.สุวรักษ์ วรรณรัตน์

หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต