ผศ.สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

สพ.ญ.ดร.ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

สพ.ญ.ดร.กนกนภัส กลิ่นภักดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.สพ.ญ.ดร.เอมอร โอฬารรัตน์มณี

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ