ผศ.สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

ผศ.สพ.ญ.ดร.กนกนภัส กลิ่นภักดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อ.สพ.ญ.ดร.ดารกา ทองไทยนันท์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ